Andra AP-fondens Halvårsrapport, 1 januari-30 juni 2002

Report this content

Andra AP-fondens Halvårsrapport, 1 januari - 30 juni 2002 Finansiell oro - kräver långsiktighet och fokusering Fondens avkastning under årets första sex månader uppgick till - 9,3 %, korrigerat för inflöden, vilket är lika med fondens jämförelseindex. Andra AP-fondens samlade fondförmögenhet uppgick till 124, 3 mdkr. Värdet på fondförmögenheten uppgick vid ingången av året till 1343,5 mdkr. Det minskade värdet är i huvudsak orealiserat. Värdeutvecklingen inom de olika tillgångslagen varierar kraftigt till följd av utvecklingen på de internationella kapitalmarknaderna. Bäst absolut utveckling visar räntebärande instrument. Fonden har överträffat sitt jämförelseindex avseende utländska aktier, såväl valutasäkrade som icke valutasäkrade. Den svenska aktieportföljen har däremot utvecklats sämre än motsvarande jämförelseindex. · Fondens räntebärande portfölj har utvecklats i enlighet med marknaden och genererat en avkastning på 2,5 %. Värdet, inklusive likviditet, uppgick per 2002-06-30 till 47,1 mdkr. · Den valutasäkrade globala aktieportföljen genererade under perioden en negativ avkastning på - 11,3 % och uppgick vid halvårsskiftet till ca 39,5 mdkr. Den icke valutasäkrade portföljen avkastade under samma period - 19,6 % och exponerat värde uppgick till 9,6 mdkr. Skillnaden beror på att kronans värde stärkts under det första halvåret. · Avkastningen för den svenska aktieportföljen uppgick till - 22,9 %. Vid halvårsskiftet var värdet på den svenska aktieportföljen 23,5 mdkr. Inom telekomsektorn har framför allt Ericsson-aktiens tillbakagång spelat en avgörande roll för den negativa utvecklingen. · Andra AP-fondens placeringar i ickenoterade fastighetsinnehav, AP- Fastigheter (fondens ägarandel 25 %) och Norrporten (33 %) har utvecklats väl. Värdet uppgick till 4,5 mdkr inklusive konvertibelt förlagslån. · Verksamhetsområdet Alternativa investeringar (onoterade aktier via fonder) är under fortsatt uppbyggnad och utvärdering av flera olika placeringsmöjligheter pågår. Värdet per 2002-06-30 uppgick till 73 mnkr. · Andra AP-fonden genomför, som betydande institutionell ägare, kontinuerligt en översyn av fondens ägarpolicy i syfte att skärpa och precisera fondens uppfattningar och agerande i olika ägarrelaterade frågor. · Fonden har under våren arbetat fram en delvis ny placeringsstrategi. Denna skapar bland annat möjligheter till en ökad relativ andel innehav i små och medelstora företag, främst i Sverige men även globalt. Anpassningen av nuvarande aktieportfölj i enlighet med den nya strategin kommer att genomföras successivt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00070/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar