Kallelse till 2019 års bolagsstämma för Angler Gaming plc

Report this content

Aktieägarna i Angler Gaming plc ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 7 juni, 2019 i Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

I.            Dels vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB den 31 maj 2019,
II.           Samt även meddela bolaget om sin avsikt att delta på årsstämman senast klockan    15:00 den 4 juni 2019.

Anmälan om deltagande i stämman skall ske skriftligen till bolaget genom att skicka ett mail till agm@anglergaming.com, under förutsättning att:

  • Om en aktieägare utser ett ombud, förutom I. och II. ovan, är aktieägaren skyldig att lämna korrekt ifyllt och undertecknat fullmaktsformulär genom (a) skanning och skicka det till agm@anglergaming.com och (b) skicka en undertecknad fullmakt per post till bolaget till Office 1, Level G, Quantum House , 75 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta. Blanketten ska ha inkommit senast 10:00 den 5 juni 2019.
  • Om aktieägaren är ett företag, förutom I. och II. ovan, skall aktieägaren skicka in ett ifyllt och undertecknat styrelsebeslut eller motsvarande handling som styrker ombudets behörighet att företräda aktieägaren genom att (a) skanna och skicka det till agm@anglergaming.com samt (b) skicka originalhandlingen per post till Angler Gaming Plc, Office 1, Level G, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta. Originalhandlingen måste ha inkommit senast 15:00 den 4 juni 2019.

Vid anmälan ska aktieägare uppge, förutom adress, telefonnummer och aktieinnehav även antingen (a) namn, personnummer eller passnummer, samt nationalitet eller (b) företagets organisationsnummer.

Fullmaktsformulär och instruktioner för företag som är aktieägare finns tillgängliga på företagets hemsida under www.anglergaming.com/investor-relations. Ombudet behöver inte vara aktieägare i bolaget.

Aktieägare eller deras representanter eller ombud måste uppvisa giltig identitetshandling för kontrolländamål för att tillåtas deltaga och rösta på stämman.

För att deltaga i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier registrerade genom förvaltare begära tillfällig registrering i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Denna tillfälliga registrering måste begäras via förvaltaren till Euroclear Sweden AB och vara färdig senast den 31 maj 2019. Aktieägare som faller inom detta område måste således kontakta sin förvaltare i god tid innan den 31 maj 2019.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.

2. Bekräftelse att styrelsens ordförande agerar ordförande för bolagsstämman.

3. Upprättande och godkännande av aktiebokens aktieägare med rätt att rösta vid stämman.

4. Prövning huruvida stämman har blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Val av en eller två justeringsmän att verifiera mötesprotokollet.
7. Anförande av företagets verkställande direktör.
8. Presentation av företagets årsrapport, företagets revisonsberättelse, koncernens årsredovisning samt koncernens revisionsberättelse.
9. Godkännande av Bolagets och koncernens årsredovisningar och revisionsberättelser, inklusive resultaträkningar och balansräkningar.

10. Beslut om utdelning till aktieägarna enligt den fastställda balansräkningen.
11. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen samt val av medlemmar i styrelsen, styrelsens ordförande samt val av revisor.
12. Fastställande av styrelsearvoden samt revisorarvode.
13. Stämmans avslutande.

Förslag och utkast till aktieägare resolutioner

Godkännande av reviderade räkenskaper (punkt 9 i dagordningen)

Förklaring

Styrelsen har godkänt de reviderade räkenskaperna för räkenskapsåret som slutade 31 december 2018 och rekommenderar aktieägarna att godkänna de reviderade räkenskaper som presenterats.

Utkast Ordinarie resolution 1/2019: Aktieägarna har beslutat att godkänna de reviderade räkenskaperna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret som slutade 31 december 2018.

Godkännande av utdelning till aktieägarna (punkt 10 i dagordningen)

Förklaring

Styrelsen föreslår, i enlighet med de reviderade räkenskaperna för räkenskapsåret som slutade 31 december 2018 och i enlighet med rekommendationen i årsredovisningen, en utdelning om EUR 3,374,325 till aktieägarna, vilken ungefär motsvarar EUR 0.045 per aktie samt att ingen kompensation utgår för växlingskurs kostnader samt att måndagen den 11 juni 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Utkast Ordinarie resolution 2/2019:

Aktieägarna har beslutat att godkänna en utdelning om EUR 3,374,325 till aktieägarna för räkenskapsåret som slutade 31 december 2018, som motsvarar ungefär EUR 0.045 per aktie och utan kompensation för växlingskurs kostnader samt att måndagen den 11 juni 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Val av ledamöter till styrelsen, styrelsearvode , val av revisor och revisorns arvode (punkterna 11-12 på dagordningen)

Förklaring

Samtliga nuvarande styrelseledamöter nominerar sig själva för omval tills nästa årsstämma. Det nedan föreslagna förslaget till resolution 3/2019 kan komma att ändras med hänsyn till artikel 53.1 i bolagsordningen.

Det föreslås att fördela ett belopp som inte överstiger EUR 150,000.00 per år för styrelsens ersättning och för normala arbetsuppgifter för styrelseledamöter.

Den nuvarande valet av revisor avslutas vid denna årsstämma och styrelsen föreslår omval av den nuvarande revisorn för räkenskapsåret 2019 samt att revisorns avgifter betalas efter att fakturorna har godkänts.

Utkast Ordinary resolution 3/2019:

Aktieägarna har beslutat att utse nuvarande styrelseledamöter ytterligare ett år. Aktieägarna har beslutat att fördela det belopp som inte överstiger EUR 150,000.00 per år för styrelsens ersättning som täcker vanliga uppgifter för styrelseledamöter.

Utkast Ordinarie resolution 4/2019: Aktieägarna har beslutat att utse bolagets nuvarande revisor för räkenskapsåret 2019 samt att revisorns avgifter betalas efter att fakturorna har godkänts.

ÖVRIGT  

Dokument och annan information

En kopia av de reviderade räkenskaperna för räkenskapsåret som slutade 31 december 2018, Bolagets bolagsordning, fullmaktsformulär och anvisningar för företagens aktieägare finns på bolagets adress som anges ovan och på bolagets hemsida www.anglergaming.com/investor-relations.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman .

Antal aktier och röster

Det totala antalet utgivna aktier i bolaget, vid tidpunkten för den här kallelsen, uppgår till 74 984 995 aktier med en (1) röst per aktie, alltså totalt 74 984 995 röster.

Insamling och användning av personinformation  

Personinformation som har skickats in av aktieägare via anmälningsformulär och fullmakter i samband med deltagande på bolagsstämman hanteras av bolaget i enlighet med Allmänna Dataskydds Förordningen och enbart i syfte att hantera information för den obligatoriska bolagsstämman. Eventuella klagomål över hur bolaget hanterar personinformation kan delges Datainspektionen. För ytterligare information om hur Angler Gaming hanterar persondata vänligen kontakta privacy@anglergaming.com.

Malta, maj 2019 Styrelsen,

Angler Gaming PLC

Prenumerera

Dokument & länkar