Kallelse till extra bolagsstämma i Anima Group AB

Report this content

Aktieägarna Anima Group AB, org. nr. 559048-8697 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 oktober 2021, kl. 13.00 i DOFF Datas lokaler på Mejerivägen 2 i Nybro.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 13 oktober 2021, dels (ii) anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 15 oktober  2021 under adress: Anima Group AB, Afvelsgärdevägen 31, 371 63 Lyckeby, eller via e-post: bolagsstamma@animagroup.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.animagroup.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 13 oktober 2021 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 15 oktober 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av en eller två justeringspersoner
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Val av styrelse
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Val av styrelse

Förslag till nya ledamöter kommer att presenteras på bolagets hemsida inför stämman.

Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för stämman och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

I bolaget finns 87 500 aktier av serie A med 10 röster vardera och 4 295 073 aktier av serie B med en röst vardera.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________________
Orrefors i oktober 2021
Anima Group AB
Styrelsen