Kommuniké från extra bolagsstämma i Anima Group AB, samt byte av VD

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Anima Group AB den 21 oktober 2021 fattades följande beslut, samtliga beslut var enhälliga och i enlighet med framlagda förslag och som beskrivs i detalj i stämmohandlingarna, samt i kompletterande information som presenterats på Bolagets hemsida inför stämman.

Beslut om val av nya styrelseledamöter

Till nya styrelseledamöter valdes för tiden fram till nästa årsstämma, efter förslag från Bolagets ägare, Oliver Aleksov, Maria Karlsson samt Bengt L Andersson. Daniel Karlsson som sedan tidigare är styrelseledamot valdes till styrelsens arbetande ordförande. För utförlig information om respektive styrelsemedlem se Bolagets hemsida (www.animagroup.se).

Styrelsen utser tillförordnad Verkställande direktör

Vid efterföljande styrelsemöte utsåg styrelsen Maria Karlsson, Bolagets nuvarande e-handelsansvarige, till tillförordnad VD. Maria är en av Anima Group AB:s grundare, som sedan starten arbetat inom ett flertal områden i Bolaget, bland annat innehade hon posten som VD i Bolaget innan det noterades. Denna bakgrund gör att hon har en god förståelse av Bolaget som helhet, dess verksamhet samt mål.

”Jag kommer som arbetande ordförande att under en övergångsperiod ge bolagets nya tillförordnade VD mitt fulla stöd, för att verksamheten ska kunna fortgå precis som tidigare”, säger Daniel Karlsson tidigare VD för Anima Group AB.

För ytterligare information kontakta:

Maria Karlsson
TF Verkställande direktör
Anima Group AB
Tel: +46 (0)76 562 02 57
maria.karlsson@animagroup.se

Denna information är sådan information som Anima Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 2021-10-21 kl 16:30. CEST
 

Om Anima Group AB

Anima Group AB är ett tillväxtföretag som säljer och utvecklar produkter, samt skapar och förvärvar verksamheter inom sport-, fritids-, och husdjursrelaterade områden.