Kommuniké från extra bolagsstämma i Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Report this content

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin”) höll idag, fredagen den 8 oktober 2021, en extra bolagsstämma. Med anledning av coronaviruset genomfördes stämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. På den extra bolagsstämman fattades följande beslut.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska bolagets aktiekapital med 7 842 289,20 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 15 684 578,40 kronor fördelat på 78 422 892 aktier (före företrädesemission som beskrivs nedan), envar med ett kvotvärde om 0,2 kronor. Verkställandet av minskningen kräver inte tillstånd från Bolagsverket då bolaget samtidigt genom en företrädesemission vidtar åtgärder som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

 

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att öka bolagets aktiekapital med högst 11 763 433,80 kronor (med beaktande av den minskning av aktiekapitalet som beslutats enligt ovan) genom företrädesemission bestående av (i) högst 58 817 169 aktier, samt (ii) högst 58 817 169 teckningsoptioner av serie TO3, berättigande till teckning av totalt 14 704 292 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare högst 2 940 858,40 kronor (med beaktande av den minskning av aktiekapitalet som beslutats enligt ovan). Emissionerna behandlas som ett beslut och genomförs i form av utgivande av s.k. units. Den som på avstämningsdagen den 15 oktober 2021 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav. En (1) befintlig aktie berättigar till tre (3) uniträtter och fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. Teckningskursen är 1,25 kronor per unit. Teckning av units ska ske under tiden från den 20 oktober 2021 till och med den 3 november 2021.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Anders Haegerstrand, vd

Mobil: +46 70 575 50 37
E-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2021 kl. 14.30 CEST.
 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.

 

 

 

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar