KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

LÄNNEN TEHTAAT ABP        Börsanmälan   13.3.2003

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Bolagets aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen den 3 april 2003 fr.o.m. kl. 14.00 i Lännen Tehtaat Abp:s
matsal i Iso-Vimma, Säkylä.
    
Vid stämman behandlas:

1.De ärenden som enligt bolagsordningen 11 § ankommer på
 ordinarie bolagsstämman.

2.Styrelsens förslag, enligt vilket bolagets styrelse skall
 bemyndigas att besluta om en avyttring av bolagets egna aktier med
 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning. Föremålet
 för bemyndigandet är de 65 000 egna aktier, som på basis av
 bolagsstämmans bemyndigande av 13.4.2000 har förvärvats till bolaget.
 Styrelsen bemyndigas att besluta om till vem och i vilken ordning de
 egna aktierna avyttras. Avyttringen av aktier kan ske i en eller flera
 omgångar på det sätt som styrelsen besluter i samband med företagsköp
 eller andra omorganiseringar av företaget eller för annat motsvarande
 ändamål, som styrelsen anser vara ändamålsenligt. Avyttringen av
 aktier kan även förverkligas genom av Helsingfors Börs ordnad
 offentlig handel. Priset för avyttring av aktier är gängse värdet vid
 avyttringstillfället som bestäms genom offentlig handel på Helsingfors
 Börs. Aktierna kan avyttras även mot annan slags egendom än pengar.
 Styrelsen får inte fatta beslut om att avvika från teckningsrätten på
 sätt som gynnar någon i bolagets närmaste krets. Bemyndigandet är i
 kraft ett år från bolagsstämmans beslut.
 
Dividendutdelning

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att det för
räkenskapsperioden 2002 utbetalas en dividend om 0,30 euro per aktie.
Dividend utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen 8.4.2003
finns antecknad i bolagets aktieägarförtecking, som upprätthålls av
Finlands Värdepapperscentral Ab. Som utbetalningsdatum för dividenden
föreslås 15.4.2003.

Rätt att delta i bolagsstämman
 
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 24.3.2003 är
antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som
upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Rätt att delta i bolagsstämman har även aktieägare som före 20.5.1995
har antecknats i bolagets aktieregister. I detta fall bör aktieägaren
vid bolagsstämman uppvisa aktiebrev eller annan utredning om att
äganderätten till aktierna inte har överförts till ett
värdeandelskonto.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla sig till
bolaget senast 1.4.2003 kl. 16.00 antingen skriftligen till adressen
Lännen Tehtaat Abp, PB 100, 27801 Säkylä, per telefax till numret (02)
8397 4022, per telefon till numret (02) 8397 4011/Arja Antikainen
eller per e-mail arja.antikainen@lannen.fi. Brevet skall vara framme
innan anmälningstiden går ut. Eventuella fullmakter bör inlämnas till
ovan nämnda adress innan anmälningstiden går ut.

Bokslutshandlingar samt övriga dokument som aktiebolagslagen
förutsätter finns till påseende på bolagets huvudkontor, Lännen
Tehtaat Abp, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä en vecka före bolagsstämman.
Avskrift av dokumenten skickas till aktieägare på dennes begäran.

Säkylä, den 11 mars 2003

LÄNNEN TEHTAAT ABP
FörvaltningsrådetPrenumerera