Apikal Fastighetspartner AB (publ); Delårsrapport 2018-06-30

Resultat och ställning, kvartal 2 2018

Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 2 853 (839) tkr.

Rörelseresultatet under perioden uppgår till 2 853 (844) tkr.


Resultat och ställning, första halvåret 2018

Resultatet efter finansiella poster för årets första halvår uppgår till 3 231 (1 597) tkr.

Rörelseresultatet för årets första halvår uppgår till 4 171 (2 080) tkr.

Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 959 700 (879 300) tkr.

Portföljen av marknadsnoterade obligtioner, kapital- och vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut till 1 049 197 (923 981) tkr.

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 4 395 (2 312) tkr. 


Utveckling av bolagets verksamhet, kvartal 2 2018

För att expandera utlåningsverksamheten ytterligare så emitterade Apikal i juni en emission av vinstandelslån i Apex 10 om totalt 31 mkr. Likt Apex 8 och 9 så består kupongräntan av en rörlig del i form av 3-månaders Stibor med golv noll samt en fast del som uppgår till 575 – 625 baspunkter.


Händelser efter kvartalets utgång

I juli efterföljande kvartalets slut har Apikal gjort en amortering i Apex 4 då två låntagare valt att förtidsamortera sina lån. Detta innebär en amortering om 70,79% av nominellt värde vilket motsvarar ett amorteringsbelopp om 80 000 045 sek som betalades ut 13 juli 2018 i samband med kupongutbetalningen för Q2. Under sommaren har Apikal även haft en tilläggsemission i Apex 10 öppen för kunder att teckna. Emissionsdag för tilläggsemissionen är den 16:e augusti.


Kommande rapportdatum

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018 publiceras den 21 november 2018.

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31

Prenumerera

Dokument & länkar