Apikal Fastighetspartner AB (publ); Delårsrapport 2019-03-31

Report this content

Resultat och ställning, kvartal 1 2019

Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 2 546 (1 319) tkr. Rörelseresultatet under perioden uppgår till 1 348 (1 319) tkr.

Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 881 000 (979 300) tkr.

Portföljen av marknadsnoterade obligationer, kapital- och vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut till 932 174 (10 016 945) tkr.

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 2 718 (1 734) tkr.

 

Utveckling av bolagets verksamhet, kvartal 1 2019

Värdepappret Apex 2 (ISIN: SE0005624848) hade under kvartalet förfallodag och återbetalningsdag blev enligt plan 2019-02-14. Investerarna har under löptiden för Apex 2 mottagit en årlig ränta om ca 6% och värdepappret betalade tillbaka 100% av nominellt investerat belopp på återbetalningsdagen.

 

Händelser efter kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter kvartalets utgång.

 

Kommande rapportdatum

Halvårsrapport för 2019 publiceras den 22 augusti 2019.

 

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31

Prenumerera

Dokument & länkar