Apikal Fastighetspartner AB (publ); Delårsrapport 2019-06-30

Report this content

 

Resultat och ställning, kvartal 2 2019     

Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 1 107 (2 853) tkr. Rörelseresultatet under perioden uppgår till 1 261 (2 853) tkr.

Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 873 000

(959 700) tkr.

Portföljen av marknadsnoterade obligationer, kapital- och vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut till 933 517 (1 049 197) tkr.

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 3 567 (3 948) tkr. 

 

Utveckling av bolagets verksamhet, kvartal 2 2019

Under andra kvartalet har Apikal Fastighetspartner AB ej emitterat några vinstandelslån samtidigt som låntagande fastighetsbolag i Apex 3 amorterade sina lån inför slutlig återbetalning till investerare i Q3.  

 

Händelser efter kvartalets utgång

I juli efterföljande kvartalets slut har Apex 3 förfallit i enlighet med slutgiltig återbetalningsdag enligt prospekt. Apex 3 har därmed betalat ut ränta enligt förväntningar om 6% per år och förfallit till 100% av nominellt värde.

Efterföljande kvartalets slut har en av Apikals låntagare på grund av försäljning av fastighetsportfölj tvingats amortera sitt lån i förtid. Apikal för dialog med en ny potentiell låntagare av snarlig karaktär med förhoppning om att kunna låna ut kapitalet under tredje kvartalet.

Apikal har under Q3 påbörjat vår halvårsvisa genomgång utav samtliga bolagets låntagare och utestående krediter.

 

Kommande rapportdatum

Delårsrapport för Q3 2019 publiceras 21 november 2019.

 

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31

Prenumerera

Dokument & länkar