Kvartalsrapport Q1 2015

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 625 (558) Tkr
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 681 (90) Tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 32 243 (-27 988) Tkr

 

Viktiga händelser under första kvartalet

Under perioden som kvartalsrapporten avser har bolaget genomfört en emission av kapital- och vinstandelsbevis, Apex 4, samt en utökning av densamma. Bolaget har tecknat sju lån vilket innebär att allt tillgängligt kapital i Apex 1-3 är utlånat samt att 44 % av Apex 4 är utlånat. Per 1 april lånades resterande del av det tillgängliga kapitalet ut i Apex 4.

 

Händelser efter periodens utgång

Resterande del av det tillgängliga kapitalet i Apex 4 lånades ut per 1 april.

 

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Bolaget förväntar sig att genomföra ytterligare en till två Apex under andra kvartalet 2015. Målsättningen är att ha emissionerna stängda samt att investerat kapital skall vara utlånat till ett eller flera fastighetsbolag inom 1 månad efter startdag i respektive Apex. Möjlig låntagare namnges för investerare i samband med stängning av emissionen.

 

Kommande rapportdatum

Vi planerar att publicera:

Delårsrapport för Q2 2015 den 21 aug 2015

Kvartalsrapport för Q3 2015 den 20 november 2015

 

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

 

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-121 32 917