Ränteinformation & NAV-kurs Q2 2020 – Apikal Fastighetspartner II AB

Räntenivån på lånen till investerarna efter avgifter ligger i det indikerade spannet om 5,50 – 6,50%, för Apex 2019 och säkerheterna är i enlighet med obligationsvillkoren (pantbrev, aktiepant, garantier och andra riskreducerande villkor).

Ränteutbetalning för Q2 2020 kommer att betalas ut via Euroclear senast 10 bankdagar efter kvartalets slut vilket innebär ej senare än den 14:e juli 2020.

 

Information per obligation

Värdepapper         Nominellt belopp       Ränta Q2 2020                         Ränta Q2 2020 %             NAV-Kurs Q2 2020        

Apex 2019*              50 000                        SEK   746                                 1,49200%                          99,48%                                          

                                                                                                                   

*På grund av rådande omständigheter har Apikal Fastighetspartner II AB haft kontinuerlig dialog med samtliga låntagare och bolagen ser ingen omedelbar anledning till oro när det kommer till underliggande hyresgäster. Som generell kommentar kan vi nämna att Apikals låneportfölj består av ytterst liten exponering gentemot de i dagsläget hårdast drabbade branscherna så som transport, hotell och handel.

Om ett förvärv av de obligationer som detta informationsmaterial hänför sig till (”Obligationerna”) och som utges av Apikal Fastighetspartner II AB  (”Emittenten”) är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och detta informationsmaterial utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investerarna måste därför själva bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur deras eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Obligationerna är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med Obligationernas exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Investeringen i Obligationerna erbjuds av Apikal Fastighetspartner II AB och Emittenten tar inget ansvar för värdeutvecklingen av Obligationerna och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. En investering i en Apex-obligation är föremål för de avgifter och kostnader som beskrivs i marknadsföringsmaterialet och obligationsvillkoren för Apex 2019 och inkluderar en årlig förvaltningsavgift om 1,25 %, ett arrangörsarvode, en förmedlingsersättning samt avdrag för tillåtna kostnader enligt obligationsvillkoren. Den ovan redovisad räntan är netto samtliga dessa avgifter och kostnader.

 

För ytterligare information vänligen kontakta Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31

Om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner II AB tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner i Norden. Huvudinriktningen är delfinansiering av kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri eller blandad användning. Utlåning kan även ske mot andra fastighetstyper. Besök oss på vår hemsida www.apikalfastighetspartner.se

Prenumerera

Dokument & länkar