Ränteinformation & NAV-kurs Q3 2019 – Apikal Fastighetspartner II AB

Report this content

Räntenivån på lånen till investerarna efter avgifter ligger i det indikerade spannet om 5,50 – 6,50%, för Apex 2019 och säkerheterna är i enlighet med obligationsvillkoren (pantbrev, aktiepant, garantier och andra riskreducerande villkor). Samtliga finansierade fastigheter bedöms vara i gott skick och uthyrda till starka hyresgäster med stabila underliggande verksamheter.

Ränteutbetalning för Q3 2019 kommer att betalas ut via Euroclear senast 10 bankdagar efter kvartalets slut vilket innebär ej senare än den 14:e oktober 2019.

Information per obligation

Värdepapper         Nominellt belopp       Ränta Q3 2019                         Ränta Q3 2019 %            NAV-Kurs Q3 2019        

Apex 2019             50 000                        SEK   741                                 1,48236                               99,83%                                        

                                                                                                                   

Om ett förvärv av de obligationer som detta informationsmaterial hänför sig till (”Obligationerna”) och som utges av Apikal Fastighetspartner II AB  (”Emittenten”) är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och detta informationsmaterial utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investerarna måste därför själva bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur deras eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Obligationerna är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med Obligationernas exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Investeringen i Obligationerna erbjuds av Apikal Fastighetspartner II AB och Emittenten tar inget ansvar för värdeutvecklingen av Obligationerna och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. En investering i en Apex-obligation är föremål för de avgifter och kostnader som beskrivs i marknadsföringsmaterialet och obligationsvillkoren för Apex 2019 och inkluderar en årlig förvaltningsavgift om 1,25 %, ett arrangörsarvode, en förmedlingsersättning samt avdrag för tillåtna kostnader enligt obligationsvillkoren. Den ovan redovisad räntan är netto samtliga dessa avgifter och kostnader.

 

För ytterligare information vänligen kontakta Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31

 

Om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner II AB tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner i Norden. Huvudinriktningen är delfinansiering av kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri eller blandad användning. Utlåning kan även ske mot andra fastighetstyper. Besök oss på vår hemsida www.apikalfastighetspartner.se

Prenumerera

Dokument & länkar