Ränteinformation Q2 och Amortering 2018

Räntenivån på lånen netto till investerarna efter avgifter ligger i det indikerade spannet om 5,00 – 6,75%, för Apex 1 - 10 och säkerheterna är i enlighet med obligationsvillkoren (pantbrev, aktiepant, garantier och andra riskreducerande villkor). Samtliga finansierade fastigheter bedöms vara i gott skick och uthyrda till starka hyresgäster med stabila underliggande verksamheter. Observera att Apex 10 har en förlängd ränteperiod och har därför kupongbetalning i samband med Q3.

Under Q2 sker även en amortering i Apex 4 då två låntagare valt att förtidsamortera sina lån. Detta innebär en amortering om 70,79% av nominellt värde vilket motsvarar ett amorteringsbelopp om 80 000 045 SEK. Efter förfarandet blir det nya nominella värdet 292 035 SEK per värdepapper. I samband med amorteringen får investerarna i Apex 4 en förhöjd kupongränta som uppgår till 2,15%.

Ytterligare information om respektive lånetransaktion finns på hemsidan – www.apikalfastighetspartner.se/nyheter – och har tidigare kommunicerats via pressmeddelanden.

Apikals senaste kvartalsvisa ränteutbetalning, för Q1 2018, skedde till innehavarna av Apex-obligationerna den 16:e april 2018, via Euroclear. Ränteutbetalning samt amorteringen avseende Apex 4 för Q2 2018 kommer att betalas ut via Euroclear senast 10 bankdagar efter kvartalets slut vilket innebär ej senare än den 13:e juli 2018.

Information per obligation

Värdepapper         Nominellt belopp      Ränta Q2 2018                        Ränta Q2 2018 %           Portföljvärde 30.06.18

Apex 1                   1 000 000                   SEK  14 903                                   1,4903 %                                  100 %

Apex 2                      500 000                   SEK    7 498                                   1,4996 %                                  100 %

Apex 3                   1 000 000                   SEK  14 928                                    1,4928 %                                 100 %

Apex 4                   1 000 000                   SEK  21 487                                    2,1487 %                                 100 %

Apex 5                   1 000 000                   SEK  15 204                                    1,5204 %                                 100 %

Apex 6                      250 000                   SEK    3 766                                    1,5064 %                                 100 %

Apex 7                      250 000                   SEK     3 629                                   1,4516 %                                 100 %

Apex 8                      250 000                   SEK     3 604                                   1,4416 %                                 100 %

Apex 9                      250 000                   SEK     3 185                                   1,2740 %                                 100 %

Om ett förvärv av de obligationer som detta informationsmaterial hänför sig till (”Obligationerna”) och som utges av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Emittenten”) är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och detta informationsmaterial utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investerarna måste därför själva bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur deras eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Obligationerna är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med Obligationernas exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Investeringen i Obligationerna erbjuds av Apikal Fastighetspartner AB (publ) och Emittenten tar inget ansvar för värdeutvecklingen av Obligationerna och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. En investering i en Apex-obligation är föremål för de avgifter och kostnader som beskrivs i marknadsföringsmaterialet och obligationsvillkoren för Apex 1-6 och inkluderar en årlig förvaltningsavgift om 1 %, ett arrangörsarvode, en förmedlingsersättning samt avdrag för tillåtna kostnader enligt obligationsvillkoren. Den ovan redovisad räntan är netto samtliga dessa avgifter och kostnader.

För ytterligare information vänligen kontakta Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31

Om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner AB (publ.) tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner i Norden. Huvudinriktningen är delfinansiering av kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri eller blandad användning. Utlåning kan även ske mot andra fastighetstyper. Besök oss på vår hemsida www.apikalfastighetspartner.se

Prenumerera

Dokument & länkar