Ränteinformation Q3 2017

Räntenivån på lånen netto till investerarna efter avgifter ligger i det indikerade spannet om 5,75 – 6,75%, för Apex 1 - 8 och säkerheterna är i enlighet med obligationsvillkoren (pantbrev, aktiepant, garantier och andra riskreducerande villkor). Samtliga finansierade fastigheter bedöms vara i gott skick och uthyrda till starka hyresgäster med stabila underliggande verksamheter.

Ytterligare information om respektive lånetransaktion finns på hemsidan – www.apikalfastighetspartner.se/nyheter – och har tidigare kommunicerats via pressmeddelanden.

Apikals senaste kvartalsvisa ränteutbetalning, för Q2 2017, skedde till innehavarna av Apex-obligationerna den 14 juli 2017, via Euroclear. Ränteutbetalning för Q3 kommer att betalas ut via Euroclear senast 10 bankdagar efter kvartalets slut vilket innebär ej senare än den 13:e oktober 2017.

Information per obligation

Värdepapper         Nominellt belopp       Ränta Q3 2017                          Ränta Q3 2017 %           Portföljvärde 30.09.17

Apex 1                  1 000 000                        SEK   16 263                                      1,6263 %                                   100%

Apex 2                      500 000                       SEK     8 138                                      1,6276 %                                   100%

Apex 3                   1 000 000                       SEK   14 650                                      1,4650 %                                   100%

Apex 4                   1 000 000                       SEK   14 874                                      1,4874 %                                   100%

Apex 5                   1 000 000                       SEK   16 067                                      1,6067 %                                   100%

Apex 6                      250 000                       SEK     3 751                                      1,5004 %                                   100%

Apex 7                     250 000                        SEK     3 611                                      1,4444 %                                   100%

Apex 8                     250 000                        SEK     2 391*                                     0,9564 %                                  100%

*Pengarna från Apex 8 var ej utlånade under hela kvartalet.

Om ett förvärv av de obligationer som detta informationsmaterial hänför sig till (”Obligationerna”) och som utges av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Emittenten”) är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och detta informationsmaterial utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investerarna måste därför själva bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur deras eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Obligationerna är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med Obligationernas exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Investeringen i Obligationerna erbjuds av Apikal Fastighetspartner AB (publ) och Emittenten tar inget ansvar för värdeutvecklingen av Obligationerna och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. En investering i en Apex-obligation är föremål för de avgifter och kostnader som beskrivs i marknadsföringsmaterialet och obligationsvillkoren för Apex 1-6 och inkluderar en årlig förvaltningsavgift om 1 %, ett arrangörsarvode, en förmedlingsersättning samt avdrag för tillåtna kostnader enligt obligationsvillkoren. Den ovan redovisad räntan är netto samtliga dessa avgifter och kostnader.

För ytterligare information vänligen kontakta Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-121 32 917

Om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner AB (publ.) tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner i Norden. Huvudinriktningen är delfinansiering av kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri eller blandad användning. Utlåning kan även ske mot andra fastighetstyper. Besök oss på vår hemsida www.apikalfastighetspartner.se

Prenumerera

Dokument & länkar