Ränteinformation Q4 2020 – Apikal Fastighetspartner AB

Report this content

Räntenivån på lånen till investerarna efter avgifter ligger i det indikerade spannet om 5,00 – 6,75%, för Apex 5 - 10 och säkerheterna är i enlighet med obligationsvillkoren (pantbrev, aktiepant, garantier och andra riskreducerande villkor).

Apikals senaste kvartalsvisa ränteutbetalning, för Q3 2020, skedde till innehavarna av Apex-obligationerna den 14:e oktober 2020, via Euroclear. Ränteutbetalning för Q4 2020 kommer att betalas ut via Euroclear senast 10 bankdagar efter kvartalets slut vilket innebär ej senare än den 18:e januari 2021.

Information per obligation

Värdepapper         Nominellt belopp       Ränta Q4 2020                          Ränta Q4 2020 %           Portföljvärde 31.12.20

Apex 5                   1 000 000                   SEK   25 829                                     2,5829 %                                 100 %

Apex 6                      250 000                   SEK     3 718                                    1,4872 %                                 100 %

Apex 7                     250 000                   SEK     3 544                                    1,4176 %                                 100 %

Apex 8                     250 000                   SEK     3 696                                    1,4784 %                                 100 %

Apex 9                     250 000                   SEK     3 227                                    1,2908 %                                 100 %

Apex 10                   250 000                   SEK     3 662                                    1,4648 %                                 100 %

                                                                                                                   

Om ett förvärv av de obligationer som detta informationsmaterial hänför sig till (”Obligationerna”) och som utges av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Emittenten”) är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och detta informationsmaterial utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investerarna måste därför själva bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur deras eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Obligationerna är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med Obligationernas exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Investeringen i Obligationerna erbjuds av Apikal Fastighetspartner AB (publ) och Emittenten tar inget ansvar för värdeutvecklingen av Obligationerna och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. En investering i en Apex-obligation är föremål för de avgifter och kostnader som beskrivs i marknadsföringsmaterialet och obligationsvillkoren för Apex 5 - 10 och inkluderar en årlig förvaltningsavgift om 1 %, ett arrangörsarvode, en förmedlingsersättning samt avdrag för tillåtna kostnader enligt obligationsvillkoren. Den ovan redovisad räntan är netto samtliga dessa avgifter och kostnader.

För ytterligare information vänligen kontakta Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31

Om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner AB (publ.) tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner i Norden. Huvudinriktningen är delfinansiering av kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri eller blandad användning. Utlåning kan även ske mot andra fastighetstyper. Besök oss på vår hemsida www.apikalfastighetspartner.se

Prenumerera

Dokument & länkar