Apotekets besluts om distansapotek

Apotekets besluts om distansapotek - ny logistikstruktur Idag har Apoteket lämnat in sitt yttrande till Konkurrensverket (KKV) beträffande de frågor som KKV ställt om distansapotek för utveckling av kundservice och ny logistik. Yttrandet tillrättalägger också de missförstånd i Apotekets planer som under senare tid presenterats i media. Apoteket har för närvarande cirka 87 miljoner kundbesök varje år. En åldrade befolkning innebär ökad läkemedelsanvändning och ökade krav på de former i vilka läkemedel kan tillhandahållas, t.ex. dispenserade för enskilda patienters behov. Varje år ökar dessutom antalet godkända läkemedel. Kraven på lagerhållning, distributionsformer och farmaceutisk information ökar därför varje år. Det är ett krav från ägaren, staten, att Apoteket fortlöpande effektiviserar sin verksamhet till gagn för sina kunder. Den nuvarande varuförsörjningen till apoteken försvårar serviceutvecklingen. Apoteket har beslutat inrätta distansförsäljning och hemleverans av samtliga produkter apoteken säljer (Apoteket Direkt). Distansapoteken ska genom Apoteket Direkt svara för hemleveranser till äldre och kroniskt sjuka personer som på grund av tidsbrist eller annat inte önskar uppsöka ett öppenvårdsapotek. Detta kommer att frigöra resurser på öppenvårdsapoteken så att kötiderna kortas och utrymme skapas för att informera patienterna kring läkemedel. Dagens struktur för varuförsörjning till apotek har sina rötter 30 år bakåt i tiden. I dag arbetar i huvudsak två distributionsbolag på den svenska marknaden. Med stöd i en dispens från konkurrenslagstiftningen har företagen givits ensamrätt för sin verksamhet. Företagens monopolställning och sättet att nyttja denna förhindrar rationaliseringar inom Apoteket. Ett sätt för Apoteket att med nuvarande förutsättningar fortsatt kunna effektivisera sin verksamhet är att etablera distansapotek och till dem knyta ny logistik som möter framtida krav på läkemedelsförsörjningen. Apotekets planer för en sådan lösning har av Kronans Droghandel m.fl. anmälts till KKV som ett uttryck för att Apoteket skulle missbruka sin dominerande ställning. Med distansapoteken och den logistik som knyts till dessa kan transporterna minskas med uppskattningsvis 600.000 mil årligen och därmed även utsläppen av växthusgaser. I media har framskymtat att regionalpolitiska hänsyn skulle ha varit vägledande för Apotekets beslut att förlägga vissa av de planerade distansapoteken till orter som omfattas av förbandsnedläggelser. - Medias beskrivning är inte korrekt. Apotekets idéer om distansapotek började formas långt innan nedläggning av förband var aktuella. I de fall planerna för en effektiv läkemedelsförsörjning varit förenlig med att skapa sysselsättning på nedläggningsorter har dock Apoteket kunnat dra nytta av befintlig infrastruktur. Några statliga bidrag eller reduktioner av kostnader för etablering av distansapotek har inte ställts i utsikt och inte heller varit någon förutsättning för Apotekets beslut, säger Stefan Carlsson, VD för Apoteket AB. Apotekets yttrande till Konkurrensverket finns att läsa i sin helhet på Apotekets hemsida: www.apoteket.se/aktuellt För ytterligare information: Informationsdirektör Thony Björk tfn 070-520 03 57. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT01230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT01230/bit0001.pdf

Dokument & länkar