Bokslutskommuniké

Report this content

RÄKENSKAPSÅRET 1 JAN 2020 – 31 DEC 2020, FJÄRDE KVARTALET 1 OKT 2020 – 31 DEC 2020

Sammanfattning av Appspotrkoncernen för verksamhetsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

 • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 7 040 TSEK (8 999 TSEK)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -17 745 TSEK (-15 387 TSEK)
 • Moderbolaget redovisar ett rörelseresultat på -14 368 TSEK (-11 001 TSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -18 540 TSEK (-20 996 TSEK) för koncernen och -14 995 TSEK (-16 853 TSEK) för moderbolaget
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning
 

Väsentliga händelser för det fjärde kvartalet

Koncernen:

 • Omsättningen uppgick till 2 412 TSEK (2 118 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -4 099 TSEK (-3 199 TSEK)
 • Resultat per aktie blev -0,03 SEK (-0,06 SEK)

Moderbolaget:

 • Omsättningen uppgick till 78 TSEK (0 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -3 644 TSEK (-3 864 TSEK)
 • Resultat per aktie blev -0,03 SEK (-0,07 SEK)
 • I december meddelar bolaget att man från och med 1 januari 2021 permanent ersätter den äldre version 2 av plattformen med Appspotr 3 versionen.
 • I december meddelar bolaget att man fortsätter skriva avtal med första partners i Spanien, Sydafrika, Slovenien och Tyskland och med fler partners i Sverige samt ytterligare två kommuner inom offentlig sektor.
 • I december meddelar bolaget att man kvittar gamla lån mot nyemitterade aktier samt löser ett gammalt lån till Tillväxtverket för att minska sina skulder och räntekostnader.
 • I december meddelar bolaget att man fortsätter växa starkt inom offentlig sektor och har kundavtal med totalt 21 stycken kommunala bostadsbolag som tillsammans med de 31 stycken kundavtal man har med kommuner, ger totalt 52 stycken kundavtal inom offentlig sektor.
 • I december meddelar bolaget att man anställer en Design Director och anlitar en KAM som tillträder den 14 december 2020 samt att man anställer chef med ansvar för Customer Development och Customer Success som tillträder sin tjänst i mars 2021.
 • I november meddelar bolaget att man anställer en ny produktchef som tillträder sin tjänst 1 december 2020 och en ny försäljningschef som tillträder sin tjänst den 18 januari 2021.
 • I november meddelar bolaget att man ingått avtal med den första partnerna i Norge och Storbritannien och fler partners i Sverige och Sri Lanka.
 • I november meddelar bolaget att man växer sin affär inom handelsplatser och att man signerat avtal med sex handelsplatser.
 • I november meddelar bolaget att var tionde kommun nu är kund till Appspotr, totalt 31 stycken kommuner.
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Pågående kvittningsemission (se pressmeddelande 2020-12-18)
 

VD har ordet

Omsättningen för fjärde kvartalet landar på 2,4 miljoner vilket är det näst bästa kvartalet mätt i omsättning i koncernens historia. I December månad slår vi också försäljningsrekord med bästa faktureringen på en månad i koncernens historia och detta visar på styrkan och trenden i vår försäljning. Vi har under fjärde kvartalet genomfört kampanjer med befintliga avtalskunder som gått över till Appspotr 3 plattformen samt värvningskampanjer för nya Appspotr 3 kunder. Resultaten från dessa kampanjer visar på starka nyckeltal i försäljningen. Starkare än vi förutspått vilket vi med glädje tar med oss in i försäljningsarbetet för 2021. Det omsättningstapp vi ser för helåret jämfört med tidigare år är helt enligt plan och följer det vi kommunicerat under 2020; vårt strategiska vägval att minska fokus på app-som-en-tjänst och istället kraftsamla på att sälja plattform-som-en-tjänst gör att bolaget får ett planerat intäktstapp under omställning jämfört med förra året.

Starka nyckeltal

När vi mäter resultatet av värvningskampanjen kan vi se att snittet ligger på 23 signerade kundavtal för en säljare på två månader. Dessa kundavtal innehåller en av kunden avtalad estimerad behovsvolym av appar de närmaste 12 månaderna som totalt representerar en potentiell månatligt återkommande licensintäkt (MRR) på 326 000 kronor vid 100% utfall av estimerad volym. Detta ger en potentiell årligt återkommande licensintäkt (ARR) på 3,9 miljoner kronor eller 1,95 miljoner kronor per månad/per säljare förutsatt att avtalens behovsvolym av appar inlöses till 100%. Något vi till stor del själva påverkar resultatet av genom vår Customer Development & Success organisation som hjälper kunderna att uppnå sina mål i avtalen. Dessa nyckeltal visar den enorma potentialen i vår affär.

Bred marknad

Genom att kontinuerligt öka vår säljstyrka i organisationen och också knyta till oss samarbetspartners i försäljningen så kommer vi kontinuerligt att öka vår kundtillväxt.

Framgångsfaktorn ligger i att på bredden genomföra kampanjer som ökar antalet kundavtal i olika marknadsvertikaler med hög adaptionsförmåga för low code samt aktivt hjälpa kunderna att nå framgång i sina appleveranser via vår plattform.

Vi bearbetar i nuläget över tjugo utvalda marknadsvertikaler och subvertikaler, bl a offentlig sektor (kommuner och kommunala fastighetsbolag), handeln (köpcentrum, butikskedjor, e-handeln) och fastighetsbranschen (fastighetsförvaltare, fastighetsägare) för att nämna några.

Globalt bred marknad

När vi har en bevisad och etablerad marknadsvertikal går det att bredda försäljningen till nya geografiska marknader. Bara inom EU finns över en halv miljon kommuner. Självklart skall vi bearbeta denna marknad, både själva och tillsammans med samarbetspartners. Exemplet med offentlig sektor visar vilken global bredd det finns inom försäljningen av low code verktyg. Alla de tjugo branscher vi just nu valt ut att bearbeta innehåller samma potentiella skalbarhet likt exemplet med offentlig sektor. Med en bred försäljning understödd av en generell standardisering av low code på marknaden, får vi hög kundtillväxt, och med ett ökat kundanvändande av Appspotr 3 får vi ökade intäkter. Denna tillväxt kommer inte enbart baseras på vår kundtillväxt och produkt, utan också på vår egen Customer Development & Success organisation som hela tiden hjälper kunderna tillsammans med våra certifierade produktionspartners som vi knyter till plattformen som våra kunder. Produktionspartners kommer inte bara bygga appar för egna behov utan också erbjudas möjligheten att hjälpa våra kunder att leverera appar via plattformen. Viktigt här är att vi skapar en stor bredd av partners på olika geografiska marknader. I skrivande stund har vi partners i åtta länder, något vi ska se till att fortsätta bredda under 2021.

Stabil produkt

Ju mer vår produkt nu börjar användas av våra kunder och partners under 2021 kommer det visa sig i ökade månadsintäkter per kund och en totalt ökad ARR men också i fantastiska appar som används av slutanvändare. Flera års investeringar i Appspotr 3 gör att vi idag har en stabil, kvalitetssäkrad produkt med leveransförmåga och konkurrensfördelar. Denna produkt fortsätter vi utveckla kontinuerligt för att se till så att vi ständigt revolutionerar sättet man bygger appar på och resultatet av detta. Nästa pusselbit i plattformen blir att Apple och Googles företagslösningar stödjer Appspotr 3 så vi erbjuder s k Enterprise distribution av appar. Det vill säga intern app distribution för företag vid sidan av att publicera appar till publikt till Apple App Store och Google Play och konsumenter. En partnerversion lanseras snart som erbjuder partners en totallösning för att själv driva low code apputveckling under eget varumärke på vår plattfrom mot sin egen målgrupp. Vi erbjuder också snart ytterligare utökat stöd för hantering av logik och data lokalt i appar samt dynamiska vyer i appar. Dessa avancerade funktioner gör att det i praktiken inte längre finns någon anledning att bygga en app på traditionellt sätt. Low code utveckling i Appspotr 3 demokratiserar då apputvecklingen totalt. Vi satsar nu också ännu mer på användarupplevelsen och gränssnittet i plattformen och i apparna där vår nyrekryterade chefsdesigner redan satt tänderna i det arbetet.

Stabil bransch

Vi ser inga som helst effekter av att pandemin slår negativt mot low code branschen. Tvärtom. Low code standardisering slår igenom allt fortare och pandemin snabbar upp behovet. Nya siffror visar att low code år 2030 omsätter 180 miljarder dollar och att tillväxttakten fram tills dess är +30% årligen. Det är inte bara imponerande siffror utan något som Appspotr som bolag måste förhålla sig till. Vi talar om en stark stabil tillväxtmarknad under tio år framöver. Detta skapar enorma tillväxtmöjligheter för en low code plattform. Vilket ställer krav på en väl vald tillväxtstrategi för att ta marknadsandelar. Här arbetar vi fokuserat med vår strategi för att uppnå bäst möjliga effekt av varje investerad krona. Appspotr har med sådana prognoser på tillväxt för den globala low code marknaden alla förutsättningar till en mycket ljus framtid.

 

Vänliga hälsningar,

Patric Bottne

VD Appspotr

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar