Bokslutskommuniké 2022

Report this content

RÄKENSKAPSÅRET 1 JAN 2022 – 31 DEC 2022

FJÄRDE KVARTALET 1 OKT 2022 – 31 DEC 2022

Sammanfattning av Appspotrkoncernen för verksamhetsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick till 6 455 TSEK (6 908 TSEK)
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 6 611 TSEK (5 270 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 84,0 % (96,6 %)
 • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 7 872 TSEK (5 454 TSEK)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -25 342 TSEK (-29 272 TSEK)
 • Moderbolaget redovisar ett rörelseresultat på -22 647 TSEK (-25 183 TSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -25 350 TSEK (-29 323 TSEK) för koncernen och -22 655 TSEK

(-24 328 TSEK) för moderbolaget

 • Styrelsen föreslår ingen utdelning

Väsentliga händelser för det fjärde kvartalet

Koncernen:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2022-12-31 till 6 455 TSEK (6 908 TSEK)
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1 755 TSEK (1 405 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 77,3 % (94,4 %)
 • Omsättningen uppgick till 2 270 TSEK (1 489 TSEK)
 • EBITDA uppgick till -4 755 TSEK (-7 514 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -6 163 TSEK (-8 788 TSEK)
 • Resultat per aktie blev -3,15 SEK (-0,05 SEK)
 • Resultat per aktie före sammanläggningen blev -0,03 SEK (-0,05 SEK)

Moderbolaget:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2022-12-31 till 6 455 TSEK (72 TSEK)
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1 755 TSEK (21 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 77,3 % (100 %)
 • Omsättningen uppgick till 7 800 TSEK (21 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -6 928 TSEK (-6 050 TSEK)
 • Resultat per aktie blev -3,54 SEK (-0,03 SEK)
 • Resultat per aktie före sammanläggningen blev -0,04 SEK (-0,03 SEK)
 • Bolagsverket meddelade 2022-12-30 att fusionen mellan Appspotr AB och det tidigare dotterbolaget Appspotr Studios AB hade registrerats. Appspotr Studios AB:s balans- och resultaträkning har i och med fusionens registrering överförts till Appspotr AB.
 • Bolagsverket meddelade 2022-12-14 att de aktier som emitterats som kvittning för betalning av (slutlig del av) köpeskillingen på 500 000 kronor hänförligt till det tidigare förvärvet av APTR SL AB har registrerats.
 • Bolaget meddelade 2022-11-03 att man tecknar ramavtal med Elon Group för vidareförsäljning av Appspotr-baserade mjukvarulicenser och tjänster.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • N/A

Annual Recurring Revenue (ARR) koncernen

ARR är Appspotrs viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde.

ARR uppgick per 2022-12-31 till 6,5 MSEK (6,9 MSEK).

NOT: Från och med att Appspotr Studios AB har fusionerats upp i Appspotr AB övergår vår ARR rapportering till att inte längre räkna med CARR (Contracted Annual Recurring Revenue) som det gjordes i Appspotr Studios AB.

VD har ordet

Under det fjärde kvartalet ökade Appspotrs nettoomsättning med cirka 52 procent jämfört med samma period föregående år, och för helåret 2022 (1 januari–30 december) ökade den med cirka 44 procent jämfört med helåret 2021.

2022 blev således bolagets hittills starkaste år, trots de utmaningar som pandemin, kriget i Ukraina och försämrade marknadsvillkor för noterade teknikbolag har fört med sig, vilket framför allt berodde på en stabilt ökande orderingång för fullserviceaffären under hela året. Att vi lyckats leverera fyra kvartal i rad med ökande försäljning är extra glädjande. Vi är samtidigt inte nöjda med den tillväxt och omsättning som Appspotr har idag utan siktar betydligt högre.

Under hela kvartalet märktes en fortsatt positiv trend för de appkoncept som vi erbjuder inom fullserviceaffären, med betydande efterfrågan från kunder inom primärt fastighetsmarknaden, handelsplatser samt offentlig sektor. Dessutom tecknade vi ett första ramavtal med en större återförsäljare under perioden. Vår multikanalstrategi att öppna fler kanaler mot kunder och öka antalet säljpunkter via återförsäljare har potential att fungera som en katalysator för ytterligare försäljningstillväxt. Vi anser därmed att bolaget har utmärkta förutsättningar att fortsätta leverera starka siffror under de kommande kvartalen.

Distribution
Genom att använda oss av en multikanalstrategi blir det möjligt att erbjuda och leverera produkter och tjänster via flera olika kanaler. Denna strategi inkluderar både direktförsäljning i egen regi samt försäljning i samarbete med återförsäljare som förfogar över egna säljnätverk samt merförsäljning till existerande kunder.

Under kvartalet tecknade Appspotr ett mycket spännande ramavtal med en första större återförsäljare. Vi genomför nu löpande utbildningsinsatser för att ge våra avtalspartners optimala förutsättningar att fungera som återförsäljare av Appspotrs produkter och tjänster. Vi kommer även att finnas med som stöd till återförsäljare under deras säljprocesser gentemot slutkunder.

Samarbeten med återförsäljare har tillsammans med vår egen direktförsäljning en stark potential att bidra till vår tillväxt under 2023. Vi arbetar aktivt med att teckna fler samarbetsavtal med nya återförsäljare parallellt med att vi ska växa vår egen direktförsäljning.

Erbjudandet
Vi har fortsatt arbetet med att förstärka vårt kunderbjudande under perioden, och särskilt när det gäller att öka vår egen och våra kunders produktivitet i vår plattform för att leverera appar. För att bättre kunna utvärdera och optimera olika processer har vi börjat att mäta produktionstiden i vår plattform, bland annat när det gäller utveckling från appkoncept till färdig applikation. Analysföretaget McKinsey talar om en 90% minskning av produktionstiden vid användning av low code jämfört med traditionell apputveckling, och vi ser i många fall ännu större effektivitetsvinster då vår plattform till huvuddel inte kräver någon programmering alls (no code). Konkret innebär dessa förbättringar att vi får en högre marginal och kan arbeta med fler parallella kundprojekt inom vår fullserviceaffär, samtidigt som våra kunder med egen utveckling blir mer benägna att fortsätta använda oss och utöka sina abonnemang.

Organisationen
Appspotrs organisation har idag en god leveransförmåga kombinerat med en kostnadseffektiv och skalbar struktur med möjlighet att rekrytera personal både i Sverige och Sri Lanka. Detta innebär att vi känner oss trygga med fortsatta satsningar på att öka antalet säljpunkter, både internt och via återförsäljare, utan att vara oroliga för att inte kunna leverera i tid eller med tillräckligt hög kvalitet. Under kvartalet slutfördes också fusionen av Appspotr Studios AB i Appspotr AB vilket skapat flera synergier i organisation och kundrelationer.

Försäljning
Vi har fortsatt att förstärka våra egna försäljningsresurser under kvartalet, och vi ser en successiv förbättring när det gäller vår förmåga att nå avslut. Ett exempel på detta är att vi tecknade sju avtal under det fjärde kvartalet som var av tillräcklig storlek för att kommunicera via separata pressmeddelanden. Vår förhoppning är att våra förstärkta interna försäljningsresurser ska fortsätta att bidra positivt till vår tillväxt i form av nettoomsättning och ARR även under 2023.

Produkter
Som nämnts under punkten Erbjudande så har vi arbetat framgångsrikt med produktivitetsförbättringar som inverkar klart positivt på användarupplevelsen och resultatet vid användning av vår plattform. Arbetet fortlöper även med att löpande addera mer funktionalitet ut efter kundernas önskemål och därmed göra vår plattform till en alltmer attraktiv och kraftfull lösning för utveckling och hantering av appar. Vi är stolta över att plattformen idag har nått en betydande mognadsgrad som skapar stort värde för oss själva och våra kunder.

Sammanfattningsvis har 2022 varit ett både utmanande och framgångsrikt år för Appspotr, och vi har tagit stora steg framåt när det gäller såväl vårt erbjudande och våra produkter som bolagets leveransförmåga. Vår multikanalstrategi inklusive satsningen på att börja samarbeta med större återförsäljare gör samtidigt att vår potential för fortsatt tillväxt är god. Detta gör att vi står väl rustade inför 2023, och vi kommer att göra vårt yttersta för att bli en ännu starkare och mer attraktiv partner inom leverans av värdeskapande applösningar. 2023 ser onekligen ut att bli ett spännande år för Appspotr!

Med vänliga hälsningar,

Patric Bottne

VD Appspotr

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Denna information är insiderinformation som Appspotr AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021 kl. 08.00 CEST.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr Studios AB har sitt säte i Stockholm. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.

Prenumerera