DELÅRSRAPPORT

Report this content

TREDJE KVARTALET 1 JULI 2021 – 30 SEPTEMBER 2021

Väsentliga händelser för första kvartalet

Koncernen:

Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2021-09-30 till 5 858 TSEK (inga jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året då det är första året koncernen rapporterar ARR)

De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1 270 TSEK (1 318 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 99,9 % (96,6 %)

Nettoomsättningen uppgick till 1 271 TSEK (1 365 TSEK)

Resultatet uppgick till -7 022 TSEK (-4 224 TSEK)

Resultatet per aktie blev -0,04 SEK (-0,03 SEK)

Moderbolaget:

Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2021-09-30 till 216 TSEK (inga jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året då det är första året moderbolaget rapporterar ARR)

De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 49 TSEK (3 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 98 % (6,8 %)

Nettoomsättningen uppgick till 50 TSEK (44 TSEK)

Resultatet uppgick till -7 294 TSEK (-3 074 TSEK)

Resultatet per aktie blev -0,04 SEK (-0,03 SEK)

Annual Recurring Revenue (ARR) koncernen

ARR är Appspotrs viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde. ARR uppgick per 2021-09-30 till 5,9 MSEK (ingen jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året).

Väsentliga händelser under perioden

• I september meddelade bolaget att man tecknat villkorat avtal om förvärv av bolag med utvecklare i Sri Lanka för 3,5 MSEK, vilket förväntas minska Appspotrs beroende av externa konsulter samt underlätta framtida tillväxt.

• I augusti meddelade bolaget att man förstärker sitt erbjudande inom app som en tjänst och starta och lansera Appspotr Studios - en utvecklingstjänst som riktar sig till företag som vill lägga ut produktion, publicering och löpande underhåll och uppdatering av hela eller delar av sin apportfölj.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• N/A

VD har ordet

Det tredje kvartalet präglades av förberedande arbete inom såväl produkt som marknad inför lanseringen av online-försäljning av våra tjänster inom No Code och Low Code med 14 dagars prova-på-period och smidig kortbetalning. Lanseringen genomförs under det fjärde kvartalet och utgör ett viktigt steg mot att göra Appspotr tillgänglig för massmarknaden. Nu blir det ändå enklare för vem som helst, var som helst att utveckla appar med plattformen. Både företag, organisationer, frilansande utvecklare och privatpersoner kan enkelt skapa ett konto och utveckla appar för egna eller uppdragsgivares behov. Marknaden för low-code tjänster förväntas öka inom våra etablerade marknadsvertikaler till följd av att marknaderna öppnar upp efter pandemirestriktioner.

Vi har även arbetat fram ett skalbart koncept och inlett uppskalningen av Appspotr Studios, som fokuserar på att sälja och hyra ut appar som en tjänst till kunder som vill köpa färdiga eller unika appkoncept med fullservice för drift och underhåll. Vår första flagship studio som hanterar nordiska marknaden startades upp den 4 oktober i Malmö.

Även Appspotr-plattformen har förbättrats ytterligare under perioden. Utöver att skapa stöd för att minska komplexiteten i app produktionen har vi lagt till utökade möjligheter inom visuell programmering som gör det enklare att bygga mycket väldesignade avancerade appar snabbt samt ökat stöd för integrationer.

Vi har också arbetat fram och presenterat ett villkorat avtal om förvärv av ett bolag med utvecklare i Sri Lanka under perioden. Denna förstärkning innebär att vi blir mindre beroende av externa konsulter samtidigt som vår framtida tillväxt underlättas.

Churn för perioden uppgick till 4,32 %, vilket var i linje med våra förväntningar och i huvudsak beror på ett fåtal tappade kunder som använt äldre plattformar hos Appspotr Studi-os. Churn kombinerat med fokus på att utveckla vårt erbjudande och vår organisation, samt semestertider, utgör de främsta orsakerna till att vår ARR-utveckling var relativt svag under kvartalet.

Vi ser nu fram emot de kommande kvartalen med lanseringar av våra kampanjer kopplade till plattformen, ytterligare skalning av affären i Studios och nya spännande samarbeten - allt med ett tydligt fokus på att skapa ARR-tillväxt i bolaget.

Med vänliga hälsningar,

Patric Bottne VD Appspotr

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Denna information är insiderinformation som Appspotr AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021 kl. 08.00 CEST.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr Studios AB har sitt säte i Stockholm.

Prenumerera