Företrädesemissionen i Appspotr fulltecknad

Report this content

Appspotr AB (”Appspotr” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som offentliggjordes den 20 april 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 100 procent, varav cirka 57 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 43 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtaganden inte kommer att nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 27,7 MSEK före emissionskostnader, varav 1 400 000 SEK erläggs genom kvittning av fordringar på Bolaget. Emissions- och garantikostnaderna beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I APPSPOTR. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DOKUMENT.

 

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som angivits i prospektet som offentliggjordes den 24 april 2020. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 27,7 MSEK före emissionskostnader, varav 1 400 000 SEK erläggs genom kvittning av fordringar mot Bolaget enligt låneavtal ingångna i oktober 2019. Emissions- och garantikostnaderna beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Appspotr med 13 866 665,60 SEK genom utgivande av 69 333 328 aktier. Efter Företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 24 266 665,20 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till 121 333 326 aktier efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Dessutom emitteras teckningsoptioner som berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Appspotr. Perioden för utnyttjande infaller mellan den 1 februari och den 17 februari 2021. Lösenpriset för teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Spotlights officiella kurslista under perioden från och med den 14 januari till och med 27 januari 2021, dock inte lägre än 0,20 och inte högre än 0,80 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 13 866 665,60 SEK genom utgivande av 69 333 328 nya aktier. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Appspotr i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. 

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 maj 2020.

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter eller andra värdepapper i Appspotr. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Prenumerera

Dokument & länkar