Kommuniké från årsstämma i AppSpotr AB

Idag, den 20 oktober 2017, hölls årsstämma i AppSpotr AB. Stämman fattade beslut enhälligt i linje med styrelsens förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten.

Beslut om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
Bolagsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen

Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor
Bolagsstämman beslutade om att arvode till styrelseledamöterna utgår med ett prisbasbelopp, vilket motsvarar 45 700 kronor, samt till styrelsens ordförande med två̊ prisbasbelopp, vilket motsvarar 91 400 kronor. Arvode till revisor föreslås utgå̊ enligt godkänd räkning.

Beslut om val av styrelseledamöter och revisor
Bolagsstämman beslutade om styrelse enligt valberedningens förslag, vilket innebar omval av Hans Börjesson och Anders Lissåker samt nyval av Peter Wendel, Christian Björkman och Michael Bergman. Till styrelsens ordförande valdes Peter Wendel. Revisorn omvaldes.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna emigreras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, får inte överstiga 10 procent av det vid var tid registrerade antalet aktier i bolaget (räknat före eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.

Emission av aktier ska ske inom ramen för bolagets bolagsordning.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: patric@appspotr.com

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en plattform som låter vem som helst bygga native appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till olika app butiker. AppSpotr har elva anställda och är baserade i Göteborg.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

Prenumerera

Dokument & länkar