Kommuniké från extra bolagsstämma i Appspotr AB

Report this content

Appspotr AB ("Bolaget") har idag, den 1 juni 2023, hållit en extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner i form av så kallade Units och övriga därmed sammanhängande förslag.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 2 maj 2023 om nyemission av 7 817 476 aktier och högst 3 908 738 vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2 i form av så kallade Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare med avstämningsdag den 9 juni 2023. En (1) Unit består av fyra (4) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 till en teckningskurs om 8 kronor per Unit, motsvarande en teckningskurs om 2 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Bolagets aktiekapital kan med anledning av företrädesemissionen ökas med högst 15 478 602,48 kronor vid fullteckning av aktierna samt vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2.

Extra bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om:

  • ändring av aktiekapitalsgränserna i Bolagets bolagsordning;
  • minskning av aktiekapitalet i syfte att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den beslutade företrädesemissionen av Units;
  • ändring av gränserna för antal aktier i Bolagets bolagsordning för att möjliggöra den beslutade företrädesemissionen av Units; och
  • bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.