Apta-1 påvisar förbättrad överlevnad i utökad studie

Report this content

Aptahem (publ) kan idag meddela om nya, positiva resultat från en utökad studie genomförd tillsammans med samarbetspartnern Hooke Laboratories, i USA. Resultaten påvisar att intravenös administrering av Apta-1 korrelerade med en förbättrad överlevnad hos försöksdjuren. Utfallet bekräftar effekten hos Apta-1 även när läkemedelskandidaten ges till en större mängd försöksdjur vilket bygger ett starkare statistiskt underlag. Effekten var signifikant vid högre doser samt även vid fördröjd behandlingstid vilket i förlängningen kan möjliggöra en breddning av det teoretiska behandlingsfönstret av Apta-1, även i en klinisk situation.

Aptahem (publ) kan idag meddela om nya, positiva resultat från en utökad preklinisk studie i en kliniskt relevant modell för sepsis. Studien har utförts av Hooke Laboratories i USA och är en upprepning av den tidigare studien men utfördes i ett mycket större antal djur med fler doseringsnivåer och behandlingstidpunkter. Studiens samtliga dosnivåer av Apta-1 demonstrerade förbättrad överlevnad hos försöksdjuren vid intravenös administrering jämfört med studiens kontrollarm. Ytterligare påvisade även högre doser av Apta-1 en signifikant förbättrad effekt på överlevnad samt likaså fördröjd behandlingstid. Studiens resultat bekräftar effekten hos Apta-1 även när läkemedelskandidaten ges till en större mängd försöksdjur vilket bygger ett starkare statistiskt underlag. Effekten var signifikant även vid fördröjd behandlingstid, mellan sjukdomsinducering och administration av Apta-1, vilket i förlängningen kan möjliggöra en breddning av det teoretiska behandlingsfönstret av Apta-1 även i en klinisk situation. Behandling med högre doser av Apta-1 resulterade även i ett dosberoende svar både bland pro- och antiinflammatoriska cytokiner parallellt med ökad överlevnad.

Bengt-Åke Henriksson, legitimerad läkare och tidigare docent vid den centrala intensivvårdsavdelningen på Sahlgrenska Sjukhuset, och del av Aptahems vetenskapliga råd, kommenterar ”Det är mycket glädjande att studien bekräftar den kraftigt förbättrade överlevnaden som observerades i den förra studien. I den här studien ville vi återspegla fler kliniskt relevanta situationer och valde därför att bredda behandlingsschemat för Apta-1 genom fler doseringsnivåer och behandlingstidpunkter. Resultaten visar att Apta-1 hade signifikanta effekter i studiens högre behandlingsscenarier, vilket kan tyda på att det teoretiska behandlingsfönstret är bredare än vi först trodde. Vår tolkning av studiens resultat är att Apta-1 verkar ha en central och påtaglig effekt som minskar dödligheten hos försöksdjur med inducerad sepsis.”

VD för Aptahem, Mikael Lindstam kommenterar ”Studien stärker min övertygelse om att vår beslutade målmarknad för Apta-1 är rätt. Resultaten är viktiga för vår konkurrensposition och framtida förhandlingar. Om vi dessutom kan bredda vårt behandlingsfönster innebär detta att Apta-1 kan adressera en större marknad och bli en viktig behandling för fler patienter.”

Bolaget ämnar lämna in den första ansökan om att inleda en klinisk fas 1-prövning med Apta-1 under 2018. Studien är en viktigt bekräftande del i det prekliniska programmet. Studieresultaten kan komma att stärka bolagets immaterialrättsliga portfölj.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners. 

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2017.


Prenumerera

Dokument & länkar