Aptahem delårsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31

Sammanfattning av Delårsrapport

Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31) 

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (7) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -3 535 (-3 104) KSEK
  • Resultat per aktie -0,08 (-0,20) SEK
  • Likvida medel uppgick per 2019-03-31 till 22 743 (17 595) KSEK
  • Soliditeten uppgick per 2019-03-31 till 91,97 (90,88)%

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Yorkville påkallade den 8 januari 2019 konvertering av fyra konvertibler för teckning av 800 000 aktier i Aptahem.
  • Genom en ömsesidig överenskommelse återkallar Aptahem de utestående konvertibler som innehas av Yorkville. De löses genom återbetalning till ett pris som överensstämmer med deras värde av 1,1 MSEK. Dessa konvertibler är de sista av avtalets första tranch vilket innebär att Yorkville därefter inte har några konvertibler innestående.
  • Bolaget meddelade att tillverkningen av substans är försenad på grund av tekniska utmaningar hos kontraktstillverkaren. Bolaget söker alternativa vägar medan kontraktstillverkaren fokuserar på lösningar för att minimera förseningen av starten för den planerade kliniska fas 1-studien för Apta-1.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • World Intellectual Property Organization (WIPO) offentliggör bolagets internationella PCT-ansökan (patent cooperation treaty) vid namn "A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and anti-coagulant and organ-protective properties". PCT-ansökan ger Aptahem möjlighet att söka patentskydd i strategiskt viktiga marknader upp till 150 länder inom ett års tid.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Årets första kvartal har varit både lärorikt och viktigt för bolagets framtida utveckling. Genom våra fortsatta forsknings- och utvecklingsstudier har vi i större utsträckning än tidigare kunnat kartlägga vår huvud-kandidat Apta-1s egenskaper och utökat vår förståelse kring kandidatens verkningsmeka-nismer (mechanism of action, MoA). Tack vare denna nya information som stöd har vi kunnat föra mer konstruktiva samtal med externa parter, exempelvis på partneringkonferenser såsom BioEurope.

Ökade möjligheter till samarbets- och licensdiskussioner
Efter kvartalets utgång offentliggjorde World Intellectual Property Organization (WIPO) Aptahems PCT-ansökan (patent cooperation treaty) med titeln ”A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and anti-coagulant and organ-protective properties”. Ansökans efterföljande patent i strategiskt viktiga länder ämnar ge Aptahem ensamrätt att använda Apta-1 inom bland annat sjukdomstillstånd relaterade till sepsis, hjärtinfarkt, stroke, diabetes, cancer och en rad andra tillstånd. Inom samtliga av dessa tillstånd finns stora ouppfyllda behov som Apta-1 i framtiden skulle kunna utvärderas för, men för närvarande består bolagets fokus på att behandla det akuta inflammatoriska tillståndet sepsis. Precis som våra fördjupade kunskaper kring Apta-1s verkningsmekanismer underlättar också denna PCT-ansökan informationsöverföringen vid fortsatta samarbets- och licensdiskussioner. Detta framförallt då vi nu kan tala friare och mer specifikt om vår huvudkandidats vida potential.

Ett bolag i utveckling
Aptahem befinner sig just nu i en mycket spännande tid där de beslut som fattas har stor påverkan på Apta-1s och bolagets framtida utveckling. För att närma oss vår vision om att bygga en portfölj av starka kandidater för att en dag kunna behandla en lång rad akuta och inflammatoriska tillstånd överväger vi i alla situationer vilka beslut som främjar både bolagets närmaste framtid och dess långsiktiga utveckling. I linje med detta utvärderar vi kontinuerligt olika finansieringsalternativ och meddelade i januari att vi framgent önskar finna mer optimala finansieringslösningar och återkallade då de återstående konvertibler som YA II PN Ltd, en fond representerad av USA-baserade Yorkville Advisors Global, höll i Aptahem. Detta minskade den potentiella utspädningen i aktien och stärkte på så sätt aktieägarvärdet.

Inför Apta-1s fortsatta regulatoriskt styrda utveckling inväntar vi för tillfället tillverkning av ytterligare icke-GMP-substans (good manufacturing practice), då vår kontrakterade tillverkare har stött på tekniska utmaningar. Liksom i tidigare strategiskt viktiga situationer utvärderar vi nu därför flera alternativa vägar för att begränsa förseningen och ta oss till nästa steg i utvecklingen så snart som möjligt, utan att det sker på bekostnad av Apta-1s långsiktiga potential.

En spännande tid framöver
Avslutningsvis vill jag å bolagets vägnar tacka er aktieägare för ert stöd. Det är en spän-nande tid som väntar framöver där vi kontinu-erligt håller samarbets- och licensdis-kussioner, utforskar bolagets framtida pot-ential och fördjupar våra kunskaper om Apta-1. Allt för att närma oss en framtid där Aptahem i egen regi och tillsammans med partners upptäcker, utvecklar och skräddarsyr läkemedelskandidater inom en rad olika indi-kationer med ouppfyllda medicinska behov.

Malmö 15 maj 2019

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Kommande finansiella rapporter och årsstämma

2019-06-11   Årsstämma

2019-08-28   Delårsrapport andra kvartalet

2019-11-14   Delårsrapport tredje kvartalet

2020-02-12   Bokslutskommuniké 2019

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 15 maj 2019

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar