Aptahem delårsrapport 2019-07-01 till 2019-09-30

Report this content

Sammanfattning av Delårsrapport

Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30) 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (4) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -5 516 (-3 964)KSEK
 • Resultat per aktie -0,13 (-0,25) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2019-09-30 till 16 863 (10 465) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2019-09-30 till 77,6 (74,8)%

Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 (18) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -13 929 (-16 657) KSEK
 • Resultat per aktie -0,33 (-1,05) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Bolaget signerade avtal med LGC Group, en GMP-certifierad kontraktstillverkare, för att tillverka dels en teknisk batch av läkemedelskandidaten Apta-1 till de avslutande toxikologiska studierna och en GMP-tillverkad batch för kliniska studier. Förberedande tillverkning inleddes under tredje kvartalet 2019.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I oktober publicerades positiva slutresultat från den explorativa sepsisstudien med non human primates, NHP-studien. Studierapporten bidrar till ytterligare fördjupade kunskaper om Apta-1s verkningsmekanismer och öppnar preliminärt nya patentmöjligheter.
 • Den 17 oktober presenterades prekliniska resultat av läkemedelskandidaten Apta-1 på den internationella konferensen World Congress of Intensive Care i Melbourne, Australien.
 • Teckningspriset för teckningsoptionen TO4 fastställdes till 2,20 SEK. Teckningsperioden är 25 oktober till 11 november 2019.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Det är med glädje jag sätter mig ned och skriver detta brev. De senaste månaderna har varit väldigt intensiva för Aptahem. Vi har bland annat deltagit i världens största konferens för intensivvård där de mest framstående aktörerna inom området närvarade och med publiceringen av våra senaste prekliniska resultat står vi nu inför en spännande fas i bolagets historia.

Färdigställd och publicerad NHP-rapport

Tack vare hårt arbete från vårt team kunde vi i oktober publicera huvuddragen av rapporten från NHP-studien (non human primates) och de upptäckter som studien resulterade i. NHP-rapporten är väldigt lång och omfattande, men har resulterat i svar som vi förväntar oss ska ge bra klang i den vetenskapliga världen och intensifiera våra partnering-aktiviteter. Troligen öppnar detta även upp för möjligheten att stärka vårt patentskydd, men det är något som vi får återkomma till vid ett senare tillfälle.

Den prekliniska NHP-studien är en viktig milstolpe i utvecklingen av Apta-1 då det är det närmsta vi kommer att kunna studera Apta-1s effekt i människa innan vi går in i klinisk fas och kan dosera friska frivilliga forskningspersoner. Resultaten från NHP-studien gav oss inte bara en tydligare bild av Apta-1s antikoagulerande, antiinflammatoriska och andra immunomodulerande effekter, utan studien resulterade även i nya upptäckter gällande Apta-1s potential. En av de största upptäckterna från NHP-studien var kandidatens fibrinolytiska effekt. Studien indikerar att Apta-1 har en reglerande effekt på tPA/PAI-1 (Tissue Plasminogen Activator/Plasminogen Activator Inhibitor-1) komplexet, vilket ger Apta-1 en blodproppslösande effekt. Utöver detta tyder studien på att Apta-1 har en läkande effekt på skadad vävnad. Sammantaget innebär detta att Apta-1 kan ha en enorm potential när det kommer till läkemedelkandidatens förmåga att förhindra stopp i blodkärl, men även att förhindra kärlläckage och blödningar tack vare dess förmodade förmåga att förebygga de skador som kan uppstå på kärlväggarna av blodproppar. Vidare noterade vi även att Apta-1 visade potential för skydd mot autoimmuna sjukdomar. Detta tack vare att kandidaten kan stimulera produktionen av specifika protein som signalerar kroppens funktion att ”städa” bort skadade och döda celler.

Att Apta-1 visade dessa fina resultat i NHP-studien är viktigt då det inte bara gav oss insikt i de verkningsmekanismer som vi sett tidigare, men att det gjordes i högre primater, vilket vi inte hade testat tidigare.

Nästa steg i utvecklingen av Apta-1

Med NHP-studierapporten bakom oss är vi nu fokuserade på att avsluta Apta-1 prekliniska program. Det är den sista toxikologiska studien, GLP-tox, som behöver färdigställas innan vi kan ansöka för kliniska studier. Till skillnad från andra toxikologistudier så är en GLP-studie reglerad enligt Good Laboratory Practice vilket ställer lite högre krav på studien. Med tillverkningen av Apta-1 igång igen kan vi påbörja dessa studier snart efter att vi fått en färdig Apta-1 batch.

Parallellt med detta ser jag själv även mycket framemot att vidareutveckla de upptäckter som NHP-studien fört med sig och på så sätt maximera möjligheterna vi har med vår multiverksamma Apta-1.

Vi kommer också mycket snart in i perioden då teckningsoptionen av serie 4 kan tecknas mot aktier (TO4). Teckningstiden kommer ske under perioden 25 oktober – 11 november 2019. Vi hoppas förstås att så många som har möjlighet fortsätter att stötta oss på denna resa mot att kunna erbjuda ett effektivt sepsisläkemedel.

Avslutningsvis till jag tacka alla aktieägare för ert stöd och fortsatta förtroende för Aptahem.

Väl mött!

Malmö 24 oktober 2019

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Kommande finansiella rapporter

2020-02-12              Bokslutskommuniké 2019

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 24 oktober 2019

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar