Aptahem lämnar in patentansökan baserat på nya resultat, upprättar tilläggsprospekt och förlänger teckningstiden

Aptahem (publ) kan idag meddela att bolaget har lämnat in en ny patentansökan med målsättning om att stärka bolagets immaterialrättsliga portfölj baserat på nya forskningsresultat med Apta-1. Grunden till den nya patentansökan är studieresultat från ett flertal tidigare studier utförda av bolaget samt de nyligen presenterade positiva studieresultaten där Apta-1 utvärderades i en kliniskt relevant modell för sepsis. Bolaget bedömer att patentansökan signifikant förändrar den tidigare kommunicerade kommersiella potentialen för Apta-1 och väljer därför att meddela marknaden om händelsen. Ett tilläggsprospekt är under upprättande och kommer inom kort att lämnas in till Finansinspektionen. Med anledning av tilläggsprospektet förlängs teckningstiden till den 9 oktober 2017 (tidigare 4 oktober 2017).

Aptahem (publ) kan idag meddela att bolaget har färdigställt och lämnat in en ny patentansökan till det europeiska patentverket (EPO) rörande läkemedelskandidaten Apta-1s multiverksamma effektprofil. Grunden till patentansökan är studieresultat från ett flertal tidigare utförda studier inom både bolagets tidigare och nuvarande indikationsområde samt de nyligen presenterade resultaten där Apta-1 har testats i en djurmodell för sepsis. Resultaten som den inskickade patentansökan ämnar att skydda rör den signifikant förbättrade överlevnaden som uppnåddes i försöken som utfördes i sepsismodellen och bedömdes av oberoende patentombud vara av tillräcklig teknisk höjd och unik karaktär att bolaget ansåg det lämpligt att skydda detsamma. 

Det tekniska utvärderingsarbetet har pågått sedan mars 2017 där uppfinningen har funnits vara unik, patenterbar och kommersiellt värdefull att skydda. Med två framgångsrikt utförda djurförsök bedömde Aptahem därför att underlaget var tillräckligt för att skicka in en patentansökan. Dokumentet beskriver Apta-1s multimekanism och en rad möjliga tillämpningar. Förutom sepsis täcker patentet in en rad inflammatoriska sjukdomar (t.ex. ledgångsreumatism, transplantationsförskjutning, lungsjukdomar och cancertyper) samt en rad koagulationsdrivna tillstånd (akuta trombolytiska tillstånd, trauma samt sjukdomar som kan ge upphov till dysfuktionell koagulation). Om ansökan leder till ett godkänt patent beräknar bolaget att skyddet kan sträcka sig fram till år 2037 vilket förstärker och förlänger den befintliga portföljen betydligt.

VD för Aptahem, Mikael Lindstam kommenterar ”För en marknadsförd produkt innebär varje ytterligare år av produktskydd betydande intäkter vilket i vårt fall resulterar i ett avsevärt förbättrat värde av vår portfölj. Vi har tidigare kommunicerat att en patentutredning pågår och vi kan nu meddela våra aktieägare att den processen var lyckosam. Vårt utökat skydd för Apta-1s bekräftade multiegenskaper inom akuta sjukdomstillstånd utökar vårt portfölj med en ny patentfamilj som påverkar värdet vi kan erbjuda en licenstagare och därmed potentiellt även bolagets värde.”

Bolaget bedömer att patentansökan med sitt potentiellt utökade skyddstid för Apta-1, tillsammans med de potentiellt förbättrade kommersiella möjligheterna, är av tillräckligt betydelsefull karaktär att bolaget har valt att kommunicera patentansökan har skickats in via ett pressmeddelande. Bolaget kommer i framtiden att utvärdera ytterligare patentmöjligheter, adresserbara marknader och användningsområden för att skapa nya utvecklingsinriktningar för läkemedelskandidaterna Apta-2 och Apta-3.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017.


Om oss

Aptahem AB utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Prenumerera

Dokument & länkar