Aptahem offentliggör tilläggsprospekt

Styrelsen i Aptahem AB (publ) har upprättat ett tilläggsprospekt med anledning av det pressmeddelande om ingivande av patentansökan som offentliggjordes igår, den 3 oktober 2017. Prospektet har den 4 oktober 2017 godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. 

Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.aptahem.com) och på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionen webbplats (www.fi.se/Register/Prospektregistret).

Till följd av att tilläggsprospekt tagits fram och registrerats, har investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av aktier i nyemissionen möjlighet att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke. Sådan återkallelse ska ske senast den 6 oktober 2017. Därför har bolagets styrelse beslutat att förlänga teckningstiden i nyemissionen till och med den 9 oktober 2017.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information
Aptahem AB

Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper utgivna av Aptahem. Inbjudan att teckna aktier i Aptahem kommer endast att ske genom det prospekt som Aptahem offentliggjort den 13 september 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hong Kong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Aptahem avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som kommer att finnas i prospektet som offentliggjorts av Aptahem på dess webbplats.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners. 

Om oss

Aptahem AB utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Prenumerera

Dokument & länkar