Aptahems årsstämma 2019

Report this content

Aptahem AB (publ) höll årsstämma den 11 juni 2019 i Malmö.

Utdelning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018.

Styrelse, revisor och arvode samt ansvarsfrihet
Till styrelseledamöter omvaldes Mikael Lindstam, Kjell G Stenberg, Theresa Comiskey Olsen, Cristina Glad och Johan Lindh. Till styrelseordförande omvaldes Kjell G Stenberg. Det beslöts att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Till revisor omvaldes Magnus Hahnsjö och Camilla Alm Andersson nyvaldes till revisorssuppleant. Det beslöts att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, full konvertering eller fullt utnyttjande av teckningsoptioner, inte ökar med mer än 25 procent av vid tidpunkten för stämman utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behand¬ling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnads-skador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patent¬skydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbets¬partners.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar