Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2019

Report this content

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (7) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 569 (-3 940) KSEK
 • Resultat per aktie -0,07 (-0,24) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2019-12-31 till 21 876 (29 201) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2019-12-31 till 91,90 (83,67)%

Helåret 2019 (2019-01-01 – 2019-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 6 (25) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -17 498 (-20 597) KSEK
 • Resultat per aktie -0,36 (-1,26) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2019-12-31 till 21 876 (29 201) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2019-12-31 till 91,90 (83,67)%

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • I oktober publicerades positiva slutresultat från den explorativa sepsisstudien med non human primates, NHP-studien.
 • Den 17 oktober presenterade Aptahem prekliniska resultat av läkemedelskandidaten Apta-1 vid världens största konferens för intensivvård World Congress of Intensive Care i Melbourne, Australien.
 • I november avslutades nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO4. Nyttjandegraden var cirka 85%. Bolaget tillfördes därmed cirka 11,8 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 0,6 MSEK.
 • I slutet av november ingick Aptahem avtal med Recipharm omfattande framtagandet av den farmaceutiska formuleringen av läkemedelskandidaten Apta-1 inför kommande fas 1-studie.
 • I december gick Aptahem in i konsortium tillsammans med Örebro universitet, AnaMar AB och Dalhousie University i Kanada med syfte att utvärdera nya strategier för att minska inflammation, trombos och fibros vid hjärt- och kärlsjukdom.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Det sista kvartalet 2019 var en nyhetstät period för Aptahem där vi gläder oss åt att ha uppnått flera viktiga milstolpar innan vi stängde året. Från den höga teckningsgraden i TO:n vilket visar på ett starkt förtroende från våra aktieägare, till framsteg inom forskningen både i NHP studieresultat med Apta-1 och samarbeten.

Stärkta genom forskningssamarbeten

Under hösten 2019 började vi se resultat från en fördjupad insats i att sprida vår forskning och expertis inom aptamerer. Detta kunde ses genom vår närvaro vid världens största konferens för intensivvård, men också genom det nyupprättade konsortium vi gick in i vars syftet är att utvärdera nya strategier för att minska inflammation, trombos och fibros vid hjärt- och kärlsjukdom. Samarbetet är ett viktigt steg för oss eftersom vi kan få validera vår forskning på Apta-1 och visa dess stora potential i ett område utanför sepsis. Detta utan att avvika från vårt fokus på sepsis. Dessutom är det fullt i linje med vår strategi att stärka vår position inom den vetenskapliga sektorn, nationellt som internationellt. Under 2020 ser vi framemot att fortsatt ta mer mark i området.

Förberedande steg mot klinik

Förberedelser inför första studien i människa, fas 1-studie, sker i parallella spår för att kunna säkerställa rätt prioriteringar och vår tid. Vi är därför nöjda med att kunna ta fler och fler saker i hamn efter hand, t.ex. initiering av formuleringsarbetet av Apta-1 vilken ska användas i klinik genom det avtal vi slöt med Recipharm i slutet av året.

Gällande tillverkningen av Apta-1-substans har vi under 2019 hittat nya, bättre vägar framåt för att säkerställa en hållbar och kvalitetssäkrad substansutveckling. Tillsammans med våra tillverkningspartners lades en plan under 2019 vilken vi arbetar efter med lovande utfall. Ett stort steg på vägen framför oss är slutförandet av det prekliniska toxikologiprogrammet, dvs. färdigställande av GLP-toxen, vilken vi kommer kunna påbörja med den första större batchen av Apta-1-substans levererad.

Slutrapporten för den tidigare utförda NHP-studiens bidrog till en ökad förståelse om Apta-1s substans. Dokumentationen inkluderar data  som krävs av läkemedelsmyndigheter inför studiestart. Baserat på NHP-studiens resultat kunde vi presentera en överblicksbild av Apta-1s multifunktionella verkningsmekanism (mechanism of action; MoA). Troligen en större händelse för våra forskare och intresserade vetenskapsmän än för gemeneman, men vi kan nu visa att Apta-1s MoA täcker in stora delar av sepsisförloppet. Ett betydande bidrag till den stora samling bevis vi bygger runt Apta-1.

Framöver, 2020

Vi känner oss stärkta inför ett nytt år med nyligen uppnådda milstolpar i ryggen som inte minst visar på Apta-1s vida potential men också på teamets expertis. Sepsisområdet har fått ökad uppmärksamhet under 2019 och nyligen presenterades nya rön om antalet personer som drabbas av sepsis indikerande en fördubbling av sepsisfall globalt. Det var tråkiga siffror men vi hoppas se ett forsatt växande intresse och marknad framöver, inom såväl  forskningen som från större läkemedelsbolag.

Avslutningsvis till jag tacka alla aktieägare för ert stöd och fortsatta förtroende för Aptahem.

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Kommande finansiella rapporter och årsstämma

2020-04-02   Årsredovisning 2019 publiceras på hemsidan

2020-05-14   Delårsrapport kvartal 1, 2020

2020-06-03   Årsstämma

2020-08-26   Delårsrapport kvartal 2, 2020

2020-11-18   Delårsrapport kvartal 3, 2020

2021-02-18   Bokslutskommuniké 2020

Avlämnande av bokslutskommuniké

Malmö den 12 februari 2020

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post:
ml@aptahem.com

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar