Idag inleds inlösenperioden av teckningsoptioner av serie TO 4

Report this content

Idag, den 25 oktober 2019, inleds inlösenperioden av de teckningsoptioner av serie TO 4 som emitterades i samband med Aptahems AB:s (”APTA”) företrädesemission av units under hösten 2018. Inlösenperioden pågår till och med den 11 november 2019. Envar teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i APTA till en kurs om 2,20 SEK per aktie. Vid fullt nyttjade teckningsoptioner tillförs APTA cirka 14 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte skall förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 11 november 2019, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 7 november 2019.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 4 i sammandrag:

  • Inlösenperiod: 25 oktober – 11 november 2019.
  • Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 2,20 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Det finns 6 350 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 4. Vid fullt nyttjande tillförs APTA totalt cirka 14 MSEK före emissionskostnader.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 7 november 2019.
  • Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 93,5 MSEK.

Anmälningssedel finns tillgängliga på APTA:s hemsida (https://aptahem.com/wp-content/uploads/2019/10/Anmalningssedel_teckningsoptioner_Aptahem_TO4.pdf) och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (http://aqurat.se/aktuella-erbjudanden/) samt på APTA:s IR-sida på Spotlight Stock Market (https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01001400). Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 4 finns tillgängliga i APTA:s prospekt utgivet i november 2018.

Har du dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 25 oktober till och med den 11 november 2019. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/ förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av TO 4 i god tid innan teckningstiden avslutas.

Har du dina teckningsoptioner direktregistrerade?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Anmälningssedel finns att tillgå på APTA:s IR-sida på Spotlight Stock Market (https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01001400), Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (http://aqurat.se/aktuella-erbjudanden/) och APTA:s hemsida (https://aptahem.com/wp-content/uploads/2019/10/Anmalningssedel_teckningsoptioner_Aptahem_TO4.pdf).

I samband med att anmälningssedel skickas in till Aqurat Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid, 25 oktober till och med den 11 november 2019, ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Aqurat Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Aqurat Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till APTA i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 4.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar