Kommuniké från årsstämma den 7 juni 2017 i Aptahem AB (publ)

Idag, den 7 juni 2017, hölls årsstämma i Aptahem AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid årsstämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att tillgängliga medel disponeras så att 18 745 495 kronor överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av Kjell G. Stenberg, Cristina Glad, Johan Lindh och Mikael Lindstam som ordinarie styrelseledamöter samt om nyval av Theresa Comiskey Olsen som ny ordinarie styrelseledamot. Kjell G. Stenberg omvaldes som styrelseordförande.  Vidare beslutade årsstämman att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordföranden och med ett prisbasbelopp till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade slutligen att omvälja Magnus Hahnsjö som revisor och Jakob Ekman som revisorssuppleant samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Ändringen innebär att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras och att en mindre språklig och redaktionell ändring görs avseende bolagets avstämningsförbehåll.

Malmö den 7 juni 2017

Aptahem AB (publ)

För ytterligare information:

Aptahem AB (publ)
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017.

Kort om Aptahem
Aptahem utvecklar nya blodproppshämmande och antiinflammatoriska läkemedel för behandling av kardiovaskulära och inflammatoriska sjukdomar. Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att kardiovaskulära sjukdomar är den enskilt största globala dödsorsaken och kostar årligen över 17 miljoner människor livet. Med sin primära läkemedelskandidat Apta-1 siktar bolaget på att utveckla en helt ny typ av behandling med både koaguleringshämmande och antiinflammatoriska effekter av allvarliga och akuta sjukdomar. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.

Om oss

Aptahem AB utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Prenumerera

Dokument & länkar