Sista dag att nyttja teckningsoptioner serie TO 7

Report this content

Idag, den 5 april 2022, är sista dagen att nyttja teckningsoptioner serie TO 7 i Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”). Varje teckningsoption serie TO 7 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Aptahem till ett pris om 0,32 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 7 kommer Bolaget att tillföras cirka 10 MSEK före emissionskostnader.

Notera att teckningsoptioner serie TO 7 som inte nyttjas idag, den 5 april 2022, förfaller värdelösa.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner serie TO 7:

  • Sista dag för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner serie TO 7 är idag den 5 april 2022.
  • Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner serie TO 7 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 0,32 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: 30 906 288 teckningsoptioner serie TO 7 som kan inbringa totalt cirka 10 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner serie TO 7 finns att tillgå på Bolagets hemsida på www.aptahem.com.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.     

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel finns på Aptahems hemsida (www.aptahem.com) och på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se).

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Aptahem. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar