Sista dag för handel med BTU den 7 januari 2019 och första dag för handel med teckningsoptioner 11 januari 2019

Företrädesemissionen som avslutades den 5 december 2018 är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med Aptahem BTU (betald tecknad unit) är den 7 januari 2019 och stoppdagen är den 9 januari 2019. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 11 januari 2019. Första dag för handel med teckningsoptionerna TO 4 blir den 11 januari 2019.

Aktier och aktiekapital
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 9 480 605,49 kronor fördelat på 41 714 664 aktier. Dessutom kommer 6 350 000 teckningsoptioner av serie TO 4 finnas utgivna.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 4
En teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 25 oktober – 11 november 2019 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 9 – 22 oktober 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 2 SEK/aktie eller överstiga 3 SEK/aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4 tillförs Aptahem efter utfallet i företrädesemissionen ytterligare mellan cirka 12,7 MSEK och cirka 19 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Om oss

Aptahem AB utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Prenumerera

Dokument & länkar