Teckningskurs och information om teckningsoptioner serie TO 5

Report this content

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) genomförde under oktober 2020 en företrädesemission av units där varje unit bestod av tre (3) aktier, två (2) teckningsoptioner serie TO 5 och en (1) teckningsoption serie TO 6. Totalt emitterades 11 974 376 teckningsoptioner serie TO 5 vederlagsfritt. Lösenpriset för teckningsoptionerna ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 15 – 29 mars 2021, dock inte lägre än 1,40 SEK och inte högre än 2,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen uppgick under mätperioden till cirka 1,56 SEK och således är lösenpriset fastställt till 1,40 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 5 börjar den 1 april 2021 och vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 5 kommer Bolaget att tillföras cirka 16,8 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner serie TO 5:

  • Emissionsvolym: 11 974 376 teckningsoptioner serie TO 5 som kan inbringa totalt cirka 16,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK.
  • Lösenpriset har fastställts till 1,40 SEK per aktie. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till detta lösenpris.
  • Lösenpriset har definierats som 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 15 mars – 29 mars 2021. Teckningskursen kunde som lägst vara 1,40 SEK och som högst 2,00 SEK. Det volymvägda genomsnittet av handelskursen för Aptahem under perioden låg på 1,56 SEK/aktie.
  • Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner serie TO 5 kan äga rum under perioden 1 – 15 april 2021.
  • Sista handelsdag för teckningsoptioner serie TO 5 är den 13 april 2021.
  • Anmälningssedel kommer att finnas på Aptahems webbplats (www.aptahem.com), på Aqurat Fondkommissions webbplats (www.aqurat.se) och Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).
  • Teckning för direktregistrerade innehavare sker genom insändande av anmälningssedel samt samtidig kontant betalning senast 15 april 2021 enligt anvisningar på anmälningssedeln. Teckning för förvaltarregistrerade innehavare sker genom anvisningar från respektive förvaltare. Observera att sista tid för teckning och betalning då kan vara tidigare.
  • Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 5 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 11 974 376 aktier och aktiekapitalet med 2 721 449,102167 SEK, till 77 833 448 aktier respektive 17 689 420,073177 SEK.

Notera att teckningsoptioner serie TO 5 som inte avyttras senast den 13 april 2021 alternativt nyttjas senast den 15 april 2021 förfaller värdelösa.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner serie TO 5 finns att tillgå på Bolagets hemsida på www.aptahem.com.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:     

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)     

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)     

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel kommer att finnas på Aptahems webbplats (www.aptahem.com), på Aqurat Fondkommissions webbplats (www.aqurat.se) och Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar