Teckningskurs och information om teckningsoptioner serie TO 6

Report this content

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) genomförde under oktober 2020 en företrädesemission av units där varje unit bestod av tre (3) aktier, två (2) teckningsoptioner serie TO 5 och en (1) teckningsoption serie TO 6. Teckningskursen för teckningsoptioner serie TO 6 har nu fastställts till 1,60 SEK per aktie och utnyttjandeperioden börjar den 16 september 2021. Med anledning av genomförandet av den företrädesemission som avslutades den 10 september 2021 (”Företrädesemissionen”) har det dessutom genomförts en omräkning av utnyttjandevillkoren, men omräkningen resulterade inte i någon omräkningseffekt. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 6 kommer Bolaget att tillföras cirka 9,6 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner serie TO 6

  • Emissionsvolym: 5 987 188 teckningsoptioner serie TO 6 som kan inbringa totalt cirka 9,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.
  • Teckningskursen för teckningsoptionerna har, i enlighet med de fullständiga optionsvillkoren för teckningsoptioner serie TO 6, beräknats som 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 30 augusti – 13 september 2021, dock lägst 1,60 SEK och högst 2,20 SEK per aktie. Det volymvägda genomsnittet av handelskursen för Aptahem under perioden uppgick till 1,15 SEK/aktie och således har teckningskursen fastställts till 1,60 SEK per aktie.
  • Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 6 kan äga rum under perioden 16 – 30 september 2021.
  • Sista handelsdag för teckningsoptioner serie TO 6 är den 28 september 2021.
  • Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 6 kommer antalet aktier i Bolaget, oaktat de aktier som tillkommer i samband med Företrädesemissionen, att öka med 5 987 188 aktier och aktiekapitalet med 1 360 724,551084 SEK, till 83 195 329 aktier respektive 18 908 029,396401 SEK.

I samband med genomförandet av Företrädesemissionen har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB på uppdrag av Aptahem, i enlighet med de fullständiga optionsvillkoren för teckningsoptioner serie TO 6, genomfört en omräkning av utnyttjandevillkoren. Omräkning har skett dels av intervallet för teckningskursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner, dels av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningen resulterade inte i någon omräkningseffekt. Detta innebär att Företrädesemissionen inte har föranlett några förändringar i villkoren för teckningsoptioner serie TO 6.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)     

Teckning och betalning sker i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)     

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning sker genom insändande av anmälningssedel samt samtidig kontant betalning senast 30 september 2021 enligt anvisningar på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel kan efterfrågas av Aqurat Fondkommissions AB.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Aptahem i samband med optionsinlösen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2021.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Aptahem. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner TO 5 och TO 6 i Aptahem har endast skett genom det prospekt som Aptahem offentliggjorde den 5 oktober 2021.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar