AQ Group AB (publ): Bokslutskommuniké 2018

Fjärde kvartalet, oktober-december 2018
i sammandrag

 •  Fortsatt god tillväxt både organiskt och genom förvärv
 •  Nettoomsättningen ökade med 19,6 % till 1 216 MSEK (1 017)
 •  Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 47,8 % till 57 MSEK (39)
 •  Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 67,5 % till 53 MSEK (32)
 •  Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 4,4 % (3,1)
 •  Resultatmarginal före skatt (EBT %) justerat för jämförelsestörande poster 5 % (3,1)
 •  Kassaflödet från löpande verksamheten ökade till 41 MSEK (-11)
 •  Resultatet per aktie efter skatt ökade med 166 % till 2,58 SEK (0,97)
 •  Soliditeten uppgick till 58 % (61)

Helåret 2018 i sammandrag

 • Fortsatt god tillväxt både organiskt och genom förvärv
 • Nettoomsättningen ökade med 16,1 % till 4 667 MSEK (4 020)
 • Åtgärder genomförda för att omstrukturera tre dotterbolag med resultatproblem 
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 20,9 % till 208 MSEK (263)
 • Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 22,5 % till 198 MSEK (256)
 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 4,2 % (6,4)
 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) justerat för jämförelsestörande poster 5,8 % (6,4)
 • Kassaflödet från löpande verksamheten ökade med 7,4 % till 151 MSEK (140)
 • Soliditeten uppgick till 58 % (61)
 • Resultatet per aktie efter skatt minskade med 25,9 % till 8,26 SEK (11,14)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2,75 SEK (2,75)


VD har ordet

Kvartalet
AQ Group växer 19,6 % och ökar rörelsevinsten (EBT) med 67 % i kvartalet. Resultatförbättringen kommer i huvudsak från en högre fakturering i många av våra bolag. Samtidigt är rörelsemarginalen före skatt på 4,4 % pressad av få produktionsdagar i december och en del avslutande kostnader i våra omstrukture­rings­projekt. Vi har även högre avskrivningar för inkurans än vanligt. Vi är under vår målnivå på 8 % och är inte nöjda.

Marknaden
AQ Group har en bred kundbas med 3 000 OEM-företag. Vår tillväxt kommer både från existerande och nya kunder. Segment som bidragit bra till tillväxten är t ex elektrifiering, kollektivtrafik, infrastruktur och marin miljöteknik. Efterfrågan på komponenter till kommersiella fordon har varit stark och AQ har ökat leveranserna till både tåg, buss och anläggningsmaskiner. Flera kunder som gör utrustning för materialhantering och logistik har haft ett bra år.

AQ:s kombination av att vara en stor leverantör till både fordon, el och automation gör att vi är en naturlig samarbetspartner för många av de projekt som idag pågår inom elektromobilitet.  

Helåret
AQ Groups tillväxt för året är 16,1% och rörelsemarginalen före skatt 4,2%. Den operationella vinstutvecklingen har varit otillfredsställande både i 2018 och 2017. För att komma tillrätta med detta har vi genomfört tre större omstruktureringsprojekt under året som har påverkat resultatmarginalen.

Vår tillverkningsenhet i Thailand är stängd och produktionen är flyttad till Kina. Verksamheten i det dotterbolag som försattes i konkurs drivs nu vidare av en ny ägare. Flytten av produktionen på AQ Welded Structures till övriga dotterbolag är i stort sett genomförd, men en del återstår att göra under första halvåret 2019.

Den jämförelsestörande kostnaden för konkursen finns redovisad i not 5. I tillägg till detta har vi haft operationella förluster i AQ Segerström & Svensson på 28,8 MSEK och ytterligare 29,0 MSEK för AQ Welded Structures och AQ Thailand tillsammans. Det har varit mycket arbete med dessa omstruktureringar under året och vi går nu stärkta in i 2019 med bättre möjligheter att nå våra mål.

Styrelsens förslag till utdelning på 2,75 SEK per aktie är på samma nivå som förra året.

Leveransförmåga
Inom AQ Group arbetar vi intensivt i alla våra bolag med att bli en ännu bättre leverantör till krävande industriella kunder. Vi är medvetna om att vi under det senaste året av stark tillväxt inte har levt upp till en del av våra kunders förväntningar på framförallt leveranssäkerhet. Anledningarna till detta är många men vi arbetar hårt med att förbättra rutiner, standarder och processer för att bli ännu mer robusta och flexibla i framtiden.

Kassaflöde
Glädjande är att ökningen i lager och kundfordringar har stannat av under fjärde kvartalet trots fortsatt stark tillväxt. Vi ser en bra effekt av de lagerreduktionsprojekt vi har genomfört på två enheter och fortsätter nu med detta på två andra fabriker. Vi är dock missnöjda med utvecklingen på korta förfallna kundfordringar i kvartalet och har initierat ett flertal åtgärder för att förbättra detta.

Organisation
AQ Group har en stark grundkultur med värderingar som är på riktigt inom kundfokus, entreprenörskap, enkelhet, kostnadseffektivitet, mod och respekt. Vi driver vår verksamhet i decentraliserade bolag med duktiga ledare och medarbetare som verkar nära sina kunder och har mandat att driva verksamheten. På så vis kan vi vara snabba och utnyttja alla de möjligheter som finns i marknaden. Detta är en strategi vi kommer att fortsätta med.

Förvärv
Integrationen av våra två förvärv under året, Mecanova och B3CG, fortsatte under kvartalet. Vi har t ex skapat en ny gemensam tillverkningsenhet i Pärnu, Estland med ytterligare kapacitet. Vi har även gjort framsteg med att utöka B3CG:s kundbas i Nordamerika.

Förvärv fortsätter att vara en mycket viktig del av AQ:s strategi. Vi utvärderar kontinuerligt lämpliga förvärvsmöjligheter för att stärka både vårt erbjudande, lönsamhet och geografiska närvaro. En central förvärvsstrategi är även att följa med viktiga större kunder in i nya länder något som vi t ex gjorde i samband med förvärvet av B3CG.

Utsikter
Vår riktlinje är att vara en långsiktigt stabil, växande och lönsam koncern med en rörelsemarginal på 8 % och en stark finansiell position. Vi tycker om att göra affärer med kunden i fokus. Våra medarbetare och ledare gör ett bra jobb och det kommer även i framtiden att ge utslag i nya affärer.

Med starka relationer till världsledande kunder och engagerade medarbetare skall vi jobba hårt med nya förvärv, fortsatt organisk tillväxt, bra kassaflöde och en stabil resultatnivå. En fortsatt viktig del i detta är våra värderingar och vår strävan efter att vara en långsiktig och ”Reliable” leverantör till ledande industrikunder.

Anders Carlsson
Koncernchef och VD

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Anders Carlsson telefon, 070-513 42 99
 eller CFO, Mia Tomczak, telefon 070-833 00 80

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Anders Carlssons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08:00 CET

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2018 ca 6 100 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada och USA.

År 2018 hade AQ en omsättning på ca 4,7 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Om oss

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

Prenumerera