AQ Group AB (publ) delårsrapport januari - juni 2019

Andra kvartalet, april-juni 2019
i sammandrag

 •  Starkt förbättrat resultat, god tillväxt och förvärv av Trafotek
 •  Nettoomsättningen ökade med 7,3 % till 1 313 MSEK (1 224)
 •  Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 61,6 % till 93 MSEK (58)
 •  Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 59,7 % till 88 MSEK (55)
 •  Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 6,7 % (4,5)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 39,8 % till 50 MSEK (35)
 •  Resultatet per aktie efter skatt ökade med 50,0 % till 3,81 SEK (2,54)
 •  Soliditeten uppgick till 49 % (54), 2019 påverkat av nya IFRS 16 regler

Sex månader, januari-juni 2019
i sammandrag

 •  Nettoomsättningen ökade med 10,9 % till 2 566 MSEK (2 314)
 •  Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 46,2 % till 189 MSEK (129)
 •  Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 46,5 % till 181 MSEK (124)
 •  Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 7,1 % (5,4)
 •  Kassaflödet från löpande verksamheten ökade med 206,8 % till 215 MSEK (70)
 •  Resultatet per aktie efter skatt ökade med 40,0 % till 7,95 SEK (5,68)

VD  har ordet

Kvartalet
Andra kvartalet är det 99:e kvartalet i rad som AQ Group redovisar vinst. Rörelsevinsten (EBT) var 59,7% bättre än föregående år och omsättningen var 7,3% högre. Resultatförbättringen kommer från högre omsättning och att vi inte längre har förluster från de tre enheter som vi omstrukturerade under 2018.

Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkades positivt av våra projekt för att öka lageromsättningen men övriga delar av rörelsekapitalet utvecklades inte lika starkt under kvartalet. Här kommer vi fortsätta arbetet med att optimera vårt lager och att minska våra förfallna kundfordringar. Däremot är kassaflödet från den löpande verksamheten på en bra nivå under första halvåret.

Förvärv
Under kvartalet genomförde vi förvärvet av Trafotek. Detta företag är en ledande leverantör inom konstruktion och tillverkning av induktiva komponenter för kraftelektronik, såsom reaktorer, transformatorer och filter. Trafoteks kunder är främst aktiva inom industriell automation, förnyelsebar energi och marin elektrifiering. Passformen mellan AQ och Trafotek är mycket god och vi har inga överlapp vad gäller kunder och geografisk närvaro. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med våra nya kollegor för att utveckla affären med induktiva komponenter runt om i världen. 

Precis i början på tredje kvartalet tillkännagav vi också att ett av våra företag i Sverige, AQ Wiring Systems AB, har gjort ett kompletterande mindre förvärv av ett företag som heter MiniCon AB.  Detta förvärv kommer stärka vår närvaro och kompetens inom kablage för krävande industriella kunder i Norden.  Förvärv liknande dessa kommer fortsätta att vara en betydelsefull del av AQ:s strategi.

Marknaden
Den organiska tillväxten för kvartalet rensat för valuta, förvärv och den större enhet som vi avvecklade förra året var 8,9 %.  Våra affärer med elskåp för automation, induktiva komponenter för tåg, kablage för kommersiella fordon och montering av kompletta maskiner för medicinsk teknik fortsätter att vara de mest bidragande orsakerna till tillväxten även under detta kvartal.  AQ är i vår roll som leverantör alltid redo för förändringar i efterfrågan. Vi behöver vara snabba på att ställa om både i tillväxt och när efterfrågan på våra kunders produkter minskar.

Leveransförmåga
Vi vill fortsätta utvecklas till en ännu bättre leverantör för våra kunder. Vi noterar att vår leveranssäkerhet har förbättrats under kvartalet men är ännu inte nöjda. I förra kvartalsrapporten nämnde vi att en tredjedel av våra tillverkningsenheter har en otillfredsställande leveranssäkerhet.  Cirka hälften av dessa har förbättrat sig i kvartalet och detta arbete fortsätter. Vi vill kontinuerligt utveckla våra processer och standarder för att bli ännu mer robusta och flexibla under detta och kommande år.

Organisation
AQ Group har en stark grundkultur med värderingar som är på riktigt inom kundfokus, entreprenörskap, enkelhet, kostnadseffektivitet, mod och respekt. Vi driver vår verksamhet i decentraliserade bolag med duktiga ledare och medarbetare som verkar nära sina kunder och har mandat att driva verksamheten. På så vis kan vi vara snabba och utnyttja alla de möjligheter som finns i marknaden. Detta är en strategi vi kommer att fortsätta med. I tillägg till detta så arbetar vi nu också med att förstärka våra affärsområden med gemensam kompetens inom inköp, processer och försäljning. Vår ambition är att öka intensiteten i vårt försäljningsarbete och identifiera fler möjligheter till kostnadsbesparingar inom både inköp och tillverkning.

Utsikter
Vår målsättning är att vara en långsiktigt stabil, växande och lönsam koncern med en rörelsemarginal (EBT) på 8 % och en stark finansiell position. Vi tycker om att göra affärer med kunden i fokus. Våra medarbetare och ledare gör ett bra jobb och det kommer även i framtiden att ge utslag i nya affärer.

Med starka relationer till världsledande kunder och engagerade medarbetare skall vi jobba hårt med att åstadkomma en stabil resultatnivå, genomföra nya förvärv, fortsatta den organiska tillväxten samt generera ett bra kassaflöde. Under det närmaste året kommer vi också fokusera på en fortsatt bra integration av Trafotek, B3CG, Mecanova och Minicon.

En viktig del i detta är våra värderingar och vår strävan efter att vara en långsiktig och ”Reliable” leverantör till ledande industriella kunder.

Anders Carlsson
Koncernchef och VD

______________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Anders Carlsson telefon, 070-513 42 99
 eller CFO, Mia Tomczak, telefon 070-833 00 80

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Anders Carlssons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 08:00 CEST.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2018 ca 6 100 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada och USA.

År 2018 hade AQ en omsättning på ca 4,7 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Prenumerera