AQ Group AB (publ) delårsrapport januari - juni 2020

Report this content

Andra kvartalet, april-juni 2020
i sammandrag

 • Minskad nettoomsättning pga Covid-19 men fortsatt stabilt resultat 
 • Nettoomsättningen minskade med 15,0% till 1 116 MSEK (1 313)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 13,6% till 81 MSEK (93)
 • Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 11,7% till 78 MSEK (88)
 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 7,0% (6,7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 166 MSEK (50)
 • Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 3,80 SEK (3,81)
 • Covid-19 har påverkat kvartalet med 229 MSEK lägre nettoomsättning och erhållna bidrag och liknande stödåtgärder om 35 MSEK

Sex månader, januari-juni 2020
i sammandrag

 • Nettoomsättningen minskade med 4,2% till 2 458 MSEK (2 566)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 5,5% till 179 MSEK (189)
 • Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 9,0% till 165 MSEK (181)
 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 6,7% (7,1)
 • Kassaflödet från löpande verksamheten ökade med 42,7% till 307 MSEK (215)
 • Resultatet per aktie efter skatt minskade med 0,5% till 7,91 SEK (7,95)
 • Soliditeten uppgick till 56% (49%)
 

VD har ordet

Kvartalet
AQ Group minskade nettoomsättningen med 15% i kvartalet men lyckades bibehålla en EBT-marginal på 7,0% tack vare tidiga och kraftfulla åtgärder för att sänka våra kostnader samt att en stor del av koncernen har levererat bättre eller på samma nivå som föregående år. Resultatet före skatt påverkades även positivt av en förändrad reserv för tilläggsköpeskilling.

I kvartalet har vi erhållit stöd för de enheter som har varit kraftigt påverkade av Covid-19. Detta har hjälpt oss att hantera konsekvenserna av pandemin i dessa enheter. En justerad EBT-marginal exklusive stöd och förändring i tilläggsköpeskilling är 3,2% i kvartalet.

Stort fokus har lagts på att stärka likviditet och balansräkning.  Vi har omförhandlat våra lån och amorteringsvillkor och därmed ökat andelen långsiktig finansiering. Koncernens årsstämma beslutade även den 25 juni att inte lämna någon utdelning.  Vårt rörelsekapital har minskat i kvartalet och vi har skjutit fram våra investeringsplaner.  Sammantaget har dessa åtgärder i tillägg till vårt resultat lett till att vår nettoskuld exklusive IFRS 16 har minskat från 377 MSEK till 292 MSEK under kvartalet och därmed stärkt vår kassa och likviditet.

Covid-19
Det har varit ett mycket intressant kvartal med stor osäkerhet. De 5 enheter där vi tvingades stänga helt i Kanada, USA, Italien och Indien innebar en minskning av omsättningen med 42 MSEK.  Våra kunder till dessa enheter finns i huvudsak i samma länder och var därmed också stängda. Vi genomförde här nedstängning och uppstart på ett kontrollerat och bra sätt. 

Våra stora enheter i Polen, Litauen, Estland och Sverige som levererar till den europeiska fordonsindustrin påverkades kraftigt under april och maj och Covid-19 effekten blev 187 MSEK i minskad omsättning.  Här är vi stolta över hur vi har hanterat situationen och att vi under hela perioden lyckats leverera till våra kunder trots utmaningar med både material, transporter och bemanning.  I synnerhet har det varit många, stora och osäkra förändringar i efterfrågan från våra kunder under kvartalet. Att under dessa förhållanden kunna planera produktion och materialstyrning utan lageruppbyggnad och leveransproblem är bra. De permitteringsstöd och bidrag som har lämnats har hjälpt oss att dra ner och starta upp utan att vi varit tvingade att säga upp duktig personal som behövdes när affärerna rullade igång igen i början av juni. 

Alla våra öppna enheter har klarat balansgången mellan att både hålla igång verksamheten men också samtidigt införa rutiner och åtgärder för att minska risken för virusspridning.  Vårt arbete med kostnader kräver ett särskilt omnämnande.  Vi har under de senaste fyra kvartalen reducerat vår bemanning inklusive visstidare och inhyrda med c:a 800 personer pga minskande efterfrågan och en osäkerhet inför framtiden. Stora besparingar har också gjorts i resor, transporter och förnödenheter. Vi har erhållit 35 MSEK i bidrag och liknande stödåtgärder under kvartalet vilket vi är tacksamma för, men våra egna besparingsåtgärder uppgår till mer än det dubbla av det vi har fått i stöd.  

Vi har under hela denna period gynnats av vår decentraliserade och snabbfotade organisation samtidigt som vår internationella närvaro och storlek innebär att vi fort har kunnat sprida idéer och information om hur vi hanterar pandemin.

Marknaden
En majoritet av koncernens enheter har påverkats lindrigt av Covid-19 och fortsätter sin tillväxt.  Vi arbetar intensivt med nya kablagekunder i alla våra kablagefabriker. Vi utökar vår förmåga inom systemprodukter både i Bulgarien och Sverige och arbetar i flera utvecklingsprojekt med kunder där vi kommer att tillverka kompletta maskiner.  Vår verksamhet inom elskåp och plåtbearbetning har haft ett bra kvartal där vi levererar automation monterat i specialanpassade och kostnadseffektiva kapslingar. Våra enheter i Kina har levererat flera större ”e-houses” för materialhantering. Vårt förvärv av Trafotek bidrog genom stora utleveranser av torra krafttransformatorer i kvartalet.  Det har varit en bra ökning på plastdetaljer till handverktyg och elcyklar och vi bidrar även genom tillverkning av produkter som i slutändan används för att modernisera svenska och finska kärnkraftverk.

Utsikter
Vår målsättning är fortsatt att vara en långsiktigt stabil, växande och lönsam koncern med en rörelsemarginal efter finansnetto på 8% och en stark finansiell position. Med starka relationer till världsledande kunder och engagerade medarbetare skall vi jobba hårt med att effektivisera våra tillverkningsenheter och sänka våra inköpskostnader. Här ingår att ödmjukt och snabbt anpassa oss oavsett vilka scenarion som inträffar. AQ Group är med vår decentraliserade struktur och starka balansräkning väl positionerade för att kunna hantera de utmaningar och möjligheter som Covid-19 pandemin fortsatt kommer att innebära i de länder och de segment där vi är verksamma. 

Vi vill öka vår försäljning både organiskt och via förvärv. Vi arbetar vidare med förvärv på samma sätt som tidigare och fortsätter våra ansträngningar att ta vara på de organiska tillväxtmöjligheter som finns i marknaden.

Våra medarbetare och ledare har gjort ett mycket bra jobb under ett av de besvärligaste kvartalen i AQ:s historia. Våra krävande industriella kunder har haft stora utmaningar på sina marknader och i sin verksamhet under denna period.  Vi känner att vi, med bra stöd från våra kärnvärderingar, verkligen har varit en ”reliable” leverantör till våra kunder under detta kvartal.  

Anders Carlsson
Koncernchef och VD

   

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Anders Carlsson telefon, 070-513 42 99 
eller CFO, Christina Hegg, telefon 070-318 92 48

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Anders Carlssons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 08:00 CEST.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2019 ca 6 300 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada, USA, Brasilien och Tyskland.

År 2019 hade AQ en omsättning på ca 5,1 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Prenumerera