AQ Group AB (publ) delårsrapport januari - september 2017

Tredje kvartalet, juli – september 2017
i sammandrag 

 • Nettoomsättningen ökade med 28 % till 923 MSEK (723)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 21 % till 64 MSEK (53)
 • Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 16 % till 61 MSEK (53)
 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) 6,6 % (7,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 14 % till 57 MSEK (67)
 • Soliditeten uppgick till 62 % (64)
 • Resultat per aktie efter skatt ökade med 7 % till 2,77 SEK (2,58)

Nio månader, januari – september 2017
i sammandrag 

 • Nettoomsättningen ökade med 26 % till 3 002 MSEK (2 385)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1 % till 225 MSEK (222)
 • Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 2 % till 224 MSEK (220)
 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) 7,5 % (9,2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 36 % till 151 MSEK (235)
 • Resultat per aktie efter skatt minskade med 0,5 % till 10,17 SEK (10,22)
VD har ordet

Marknaden

Tredje kvartalet är vårt 92:a kvartal i rad med vinst. Vi har varje år sedan starten 1:a oktober 1994 dvs. i 23 år ökat omsättningen.
Den organiska tillväxten för kvartalet var 14,7 % jämfört med 2,1 % samma period år 2016.
Tillväxten under kvartalet är utmanande.

Det är högkonjunktur i industrin. Flera av AQ:s ledande industrikunder visar god tillväxt. Detta förklarar delvis AQ:s höga organiska tillväxt i tredje kvartalet. Samtidigt upplever jag att vi tar marknadsandelar inom flera affärsområden.

Successivt under året har flera av våra produktionsanläggningar haft ökande beläggning. Vi ser behov av ökade investeringar i produktionskapacitet inom flera områden. Vi har under tredje kvar­talet:
- Köpt in en grannfastighet i Ungern. 
- Skrivit avtal om ytterligare produktionsytor i Polen.
- Planerat för utökade produktionsytor i Mexiko.
Detta är självklart ett positivt tecken på att våra kunder har en god orderstock och att våra kunder har förtroende för AQ.

Vi har en tid haft en del försenade leveranser till våra kunder som kostat mycket pengar i form av expressfrakter, övertid och inhyrd personal. Vi har under tredje kvartalet förbättrat situationen internt men ett ökande problem är försenade leveranser och ökade ledtider av råmaterial och komponenter i flera sektorer. Försenade leveranser kostar inte bara pengar utan den största kostnaden är att det påverkar vårt förtroende och går stick i stäv med vår värdering ”We are reliable”.

Lagervärdet har vuxit snabbare än tillväxten i vår försäljning. Vi kommer därför under fjärde kvartalet att initiera ett lagerreduktionsprojekt för att få ner kapital­bind­ningen och förbättra våra rutiner.

Vi måste även jobba vidare med att förbättra våra marginaler. Tredje kvartalet blev resultat margi­nalen före skatt (EBT %) 6,6 %. Vårt mål är 8 %, och ackumulerat för året ligger EBT-­marginalen på 7,5%, vilket innebär att vi ligger strax under vår egen målsättning.

AQ är inget kvartalsdrivet bolag. Vår riktlinje är att långsiktigt vara en stabil och lönsam koncern. Vi vill ha en stark finansiell position och entreprenörer som driver dotterbolagen. Vi tycker om att göra affärer. Kunden i fokus, det är viktigast för oss.

Förvärv

Efter att vi noterades på Nasdaq i januari månad så har inflödet av förvärvsobjekt ökat speciellt från utlandet.

Marginalen i ”Gerdins” ’är nu på ungefär motsvarande nivå som övriga koncernen.

Vi tittar alltid på ett antal förvärvskandidater. Dels vill vi stärka vår närvaro och förmåga i de tillväxtområden vi redan finns i. Dels arbetar vi med att följa några av våra viktiga kunder in i helt nya geografiska områden.

Organisation

Som vanligt är vårt fokus att anpassa oss efter kundernas krav och verkliga efterfrågan. Det är en strategi som vi kommer att fortsätta med, att vara snabbfotade och anpassningsbara oavsett om­världs­­­­händelser. Vår organisation bygger på entreprenörskap vilket är en grund i våra värderingar.  

Utsikter

Min bedömning är att vi tar marknadsandelar inom flera områden och även kommer in på nya marknader. Man skall dock vara medveten om att AQ lever i en global konkurrens med åtföljande prispress.

Med verksamhet i 12 länder och med 5 480 anställda är det av största vikt för oss att bevara vår enkelhet och snabbhet i beslutsfattande samt att minimera den byråkrati som lätt kan uppstå i en större organisation.

AQ är väl positionerade för nya förvärv såväl finansiellt som ledningsmässigt.

Med starka relationer till världsledande kunder och engagerade medarbetare ser jag positivt på framtiden med fortsatt tillväxt och en stabil resultatnivå. En viktig del i detta är våra värderingar och vår strävan efter att vara en ”reliable” leverantör till ledande industrikunder.

Claes Mellgren
Koncernchef

__________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Claes Mellgren telefon, 070-592 83 38
eller CFO, Mia Tomczak, telefon 070-833 00 80 eller IR, Glen Nilsson, telefon 070-654 40 03

Denna information är sådan information som AQ Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom koncernchef Claes Mellgrens försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08:00.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2016 ca 5 100 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2016 hade AQ en omsättning på ca 3,3 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Om oss

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

Prenumerera