AQ Group AB (publ) delårsrapport januari - september 2019

Report this content

Tredje kvartalet, juli-september 2019 i sammandrag

 • 100 kvartal i rad med vinst
 • Mer än 5 miljarder i nettoomsättning sista 12 månaderna
 • Mycket stark resultatförbättring pga. jämförelse med stora extraordinära kostnader
 • Starkt kassaflöde samt fortsatt god tillväxt drivet av förvärv
 • Nettoomsättningen ökade med 9,6 % till 1 247 MSEK (1 137)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 87 MSEK (22)
 • Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade till 82 MSEK (21)
 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 6,6 % (1,9)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 132 MSEK (39)
 • Resultatet per aktie efter skatt ökade till 3,77 SEK (0,01)
 • Soliditeten uppgick till 51 % (56), 2019 påverkat av nya IFRS 16 regler

Nio månader, januari-september 2019 i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 10,5 % till 3 813 MSEK (3 451)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 82,3 % till 276 MSEK (151)
 • Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 81,6 % till 263 MSEK (145)
 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 6,9 % (4,2)
 • Kassaflödet från löpande verksamheten ökade till 346 MSEK (109)
 • Resultatet per aktie efter skatt ökade till 11,77 SEK (5,68)

 

VD har ordet

Kvartalet
Tredje kvartalet är det 100:e kvartalet i rad som AQ Group redovisar positiv vinst per aktie efter skatt. Vi är mycket stolta över detta men ännu mer glada över att vi samtidigt lyckats öka vår nettoomsättning varje år under samma tid. Vi passerar detta kvartal en viktig milstolpe då vi har mer än 5 000 MSEK i nettoomsättning under de senaste 12 månaderna. För att uppmärksamma våra 25 år har vi skrivit en artikel som finns att läsa senare i rapporten.

Vi hade stora extraordinära kostnader i tredje kvartalet förra året så våra jämförelsetal på vinst efter finansnetto (EBT) är mycket starka. Det är roligt att vara tillbaka på mer normala nivåer när det gäller vinst per aktie. Värt att notera är att vår EBT marginal på 6,6% påverkas något av den semesterperiod som vi har passerat.

Marknad
AQ Group växer med 9,6% i kvartalet främst tack vare det förvärv av Trafotek som vi genomförde i juni. Bilden av våra affärsvolymer är dock blandad och vi har inte organisk tillväxt i kvartalet. Vi känner liksom många andra företag av en avmattning i de segment som är investeringstunga, t ex anläggnings- och jordbruksmaskiner. Å andra sidan är utvecklingen för våra mindre cykliska kunder inom järnväg, buss, medicinteknik, miljöteknik och elektrifiering fortsatt god.

Som underleverantör måste vi vara duktiga på att ställa om verksamheten både när efterfrågan ökar och när den minskar. I nuläget har vi många exempel på detta som våra duktiga dotterbolagschefer och deras ledningsgrupper arbetar med. Vi ökar kapaciteten där det behövs och anpassar kostymen efter kundernas prognoser där det går ner. Samtidigt så intensifierar vi vårt försäljningsarbete och jobbar ännu mer målmedvetet med att vinna nya affärer.  Underleverantörsmarknaden är fragmenterad och vi har små marknadsandelar så det finns många möjligheter att kompensera en nedgång i vissa marknader med nya affärer. Roliga exempel på detta är t ex plast- och plåtdetaljer till bilsäkerhetsutrustning i Kina, rostfria produkter till sjukvård och plastkomponenter till nya kunder som tillverkar handverktyg.

Kassaflödet
En lägre organisk tillväxt innebär att rörelsekapitalet är mer stabilt och att vi genererar ett bra kassaflöde från den löpande verksamheten under kvartalet. Detta minskar vår nettoskuld och ger oss bättre möjligheter att genomföra förvärv och investera i verksamheten. Vi fortsätter kontinuerligt våra ansträngningar med att driva in förfallna kundfordringar och optimera vår lagerstyrning.

Leveransförmåga
Vår leveranssäkerhet förbättras och är nu för hela koncernen uppe på betydligt bättre nivåer än för ett år sedan.  Vi är dock fortsatt inte nöjda och vill kontinuerligt utveckla våra processer och standarder för att bli ännu mer robusta och flexibla under detta och kommande år.

Organisation
AQ Group har en stark grundkultur med värderingar som är på riktigt inom kundfokus, entreprenörskap, enkelhet, kostnadseffektivitet, mod och respekt.   Vi driver vår verksamhet i decentraliserade bolag med duktiga ledare och medarbetare som verkar nära sina kunder och har mandat att driva verksamheten. På så vis kan vi vara snabba och utnyttja alla de möjligheter som finns i marknaden. Detta är en strategi vi kommer att fortsätta med. I tillägg till detta så arbetar vi nu också med att förstärka våra affärsområden med gemensam kompetens inom inköp, processer och försäljning. Vår ambition är att öka intensiteten i vårt försäljningsarbete och identifiera fler möjligheter till kostnadsbesparingar inom både inköp och tillverkning. 

När det gäller inköp så ser vi nu att det öppnar upp sig mer möjligheter efter några år av stark högkonjunktur. Här gäller det att arbeta hårt för att realisera dessa förbättringar.  AQ jobbar också mycket med produktivitet i alla fabriker inte minst i Östeuropa där det finns möjligheter inom t ex automation och robotisering.

Utsikter
Vår målsättning är att vara en långsiktigt stabil, växande och lönsam koncern med en rörelsemarginal efter finansnetto (EBT) på 8 % och en stark finansiell position. Vi tycker om att göra affärer med kunden i fokus. Våra medarbetare och ledare gör ett bra jobb och det kommer även i framtiden att ge utslag i nya affärer.

Med starka relationer till världsledande kunder och engagerade medarbetare skall vi jobba hårt med att åstadkomma en stabil resultatnivå, genomföra nya förvärv, fortsatta den organiska tillväxten samt generera ett bra kassaflöde. Under det närmaste året kommer vi också fokusera på en fortsatt bra integration av våra nyförvärvade bolag; Trafotek, B3CG, Mecanova och MiniCon.

Vi är stolta och glada over att nå milstolpen 5 miljarder i omsättning och att presentera det 100:e kvartalet med vinst.  Med hjälp av våra värderingar och vår strävan att vara en långsiktig och ”Reliable” leverantör till ledande industriella kunder så ser vi nu fram emot de kommande 100 kvartalen av lönsam tillväxt.

Anders Carlsson
Koncernchef och VD

______________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Anders Carlsson telefon, 070-513 42 99
 eller CFO, Mia Tomczak, telefon 070-833 00 80

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Anders Carlssons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 08:00 CEST.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2018 ca 6 100 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada och USA.

År 2018 hade AQ en omsättning på ca 4,7 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Prenumerera