AQ Group AB (publ) delårsrapport januari - september 2021

Report this content

Tredje kvartalet, juli-september 2021 i sammandrag

 • Stark efterfrågan men begränsningar i tillgång på material och komponenter
 • Nettoomsättningen ökade med 18,2% till 1 306 MSEK (1 104)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 3,5% till 94 MSEK (97)
 • Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 2,5% till 91 MSEK (93)
 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 6,9% (8,4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 28,5% till 99 MSEK (139)
 • Resultatet per aktie efter skatt minskade med 4,3% till 4,12 SEK (4,30)

Nio månader, januari-september 2021 i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 11,5% till 3 974 MSEK (3 563)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 20,6% till 333 MSEK (276)
 • Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 28,1% till 331 MSEK (258)
 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 8,3% (7,2)
 • Kassaflödet från löpande verksamheten minskade med 23,0% till 343 MSEK (445)
 • Resultatet per aktie efter skatt ökade med 24,7% till 15,23 SEK (12,21)
 • Soliditeten uppgick till 55% (56)

VD har ordet

Vi har stark efterfrågan men svårt att leverera. Egentligen behöver jag inte skriva mer. Precis som förra kvartalet så vill kunderna köpa allt vi kan producera. Vi är framför allt begränsade av tillgången på komponenter till kablage och elskåp, men det är även svårt att hitta arbetskraft på vissa av våra marknader. Jag är imponerad av våra medarbetare som trots denna turbulenta situation lyckas göra våra kunder nöjda i de flesta fall. Min uppfattning är att vi tar marknadsandelar och att vi är lite bättre på att leverera än våra konkurrenter. Vår rörelsemarginal minskar något jämförelsevis med föregående kvartal på grund av komponentbrist som orsakar störningar för vår produktion i kombination med att vi har viss eftersläpning av överföringen av råmaterialprisförändringar till våra kunder.

Kvartalet
Våra fabriker går på högvarv men produktiviteten går ner när vi inte får komponenter i rätt tid. Vissa kunder har under kvartalet temporärt stängt sina fabriker för att de inte fått leveranser från andra leverantörer, det påverkar oss negativt. Nettoomsättningen är ändå på en ok nivå som dock skulle kunnat vara högre om vi inte begränsats av tillgången på material och komponenter. Vi har en tillväxt på 18% där 10% är organisk tillväxt och 8% hänförligt till förvärvet från Schaffner. Under kvartalet har vi arbetat intensivt med att överföra råmaterialprisökningar till våra kunder. Vi har kommit en bit på väg men är inte helt klara. Ofta har de prisförändringar på råmaterial som är styrda av avtal med våra kunder en eftersläpning på tre till sex månader. Detta påverkar vår rörelsemarginal som var 7,2% i kvartalet.

De störningar vi haft i kvartalet påverkar leveranssäkerheten till våra kunder som i kvartalet är 90% jämfört med målet på 98%. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att minimera störningar i deras produktion. Vi har under kvartalet genomfört flera investeringar i förhöjd kapacitet, bland annat har vi utökat produktionsytor i Mexiko och Bulgarien, köpt ytterligare maskinkapacitet i flera av våra fabriker för att öka vår leveransförmåga till våra kunder. Vårt arbete med att förbättra vår kablage-enhet i Mexiko fortgår, vi har fortsatt problem och vi stör våra kunder.

Kunder
Att kunna leverera god kvalitet i tid till våra kunder är vår högsta prioritet. Därför har vi ökat vårt lager framför allt på kritiska komponenter för att minska störningarna för våra kunder. Vi lägger även mycket tid och kraft på att arbeta med våra leverantörer för att korta ner ledtider, minska transporttider och få fram material.

Samtidigt som våra befintliga kunder har stark efterfrågan så har vi många nya intressanta kundprojekt. Vi har flera roliga projekt inom energilagring både från stora etablerade industribolag och start-ups där vi hjälper våra kunder med design och produktion av deras lösningar. Vi har också spännande projekt med superkondensatorer som behövs för att balansera den ojämna leveransen av el från sol- och vindkraft samt vattenkylda transformatorer till högspänningsladdare av fordon. 

Under kvartalet har vår fabrik i Litauen tecknat ett nytt avtal med leverans av kablage till lastbilshytter till en välkänd europeisk kund. Det är ett viktigt projekt som passar perfekt in i vår nya fabrik i Litauen som står klar i början på 2022. Detta innebär ytterligare omsättning på cirka 135 MSEK per år med full volym 2023.

Vi ser även att flera av våra kunder börjar tänka som vi att det är bäst att producera produkterna nära sina kunder. Det innebär att flera kunder flyttar befintliga produkter från Asien till Europa och USA. Det är positivt för oss och för miljön.

De enda av våra kundsegment som ännu inte återhämtat sig efter pandemin är tåg, bussar och fartyg. Vi ser nu att volymer för tåg och bussar kommer tillbaka men att de produkter vi levererar till fartyg först återhämtar sig under 2022.

Förvärv
Vårt M&A team arbetar kontinuerligt med att identifiera potentiella förvärv som passar in i AQ. Under början av kvartal tre ingår de tre nya fabriker som vi förvärvat av Schaffner Group i AQ. De förvärvade enheterna i Ungern och USA har hög beläggning och bidrar positivt. Fabriken i Kina samt säljkontoret i Tyskland har utmaningar vad gäller beläggning och lönsamhet. Totalt sett kompletterar dessa enheter AQ:s affärsområde induktiva komponenter på ett mycket bra sätt, både vad gäller teknologi och geografisk täckning. Vi har i och med detta en tekniskt stark försäljningsorganisation i Tyskland, USA, Italien, Sverige, Finland, Kina, Indien och Brasilien. Samt fina tillverkningsenheter i Ungern, Bulgarien, Estland Kina, Indien, Finland, USA och Brasilien. Vi tror att detta förvärv kommer att bidra till AQ:s långsiktiga ambition att vara en global ledare inom design och produktion av induktiva komponenter inom våra nischer såsom spårbundna fordon och elektrifiering. Våra induktiva komponenter är nödvändiga för den omställning som nu sker till elektriska fordon drivna av grön förnyelsebar el. Förvärvet bidrar med ca 8% tillväxt av vår nettoomsättning på årsbasis. Övertagandet skedde enligt plan den 1 juli i år. 

Covid-19
Pandemin har haft begränsad påverkan på AQ i kvartalet. Efterfrågan på produkter till tåg, bussar och fartyg har ännu inte återhämtat sig. Vi fortsätter med de åtgärder som vi infört och är beredda att göra detta under en längre tid. Alla våra produktionsenheter är i gång och vi arbetar tätt tillsammans med våra kunder för att minimera effekterna av pandemin.

Miljö och arbetsmiljö
AQ har ledningssystem för miljö på alla våra operativa tillverkningsenheter. I dessa finns konkreta mål, mätetal och aktiviteter för att minska vår miljöpåverkan.  Ett krav är att det ska finnas lokala mål för att minska CO2-utsläpp på varje enhet. Vi försöker även att uppmuntra våra kunder att handla lokalt från våra fabriker på respektive geografisk marknad för att minska långa transporter.

Kassaflöde och balansräkning
Vår balansräkning är stark. Vi har låg skuldsättning. Vi ser däremot att vårt kassaflöde påverkas av vår tillväxt dvs. att vårt lager och våra kundfordringar ökat under kvartalet. Vår starka balansräkning gör att vi kan fokusera på våra kunder och fortsätta att investera och växa tillsammans med dem. Vår starka finansiella ställning och en soliditet på 55% gör att vi har handlingsfrihet att agera när vårt M&A-team hittar attraktiva förvärvsmöjligheter.

Medarbetare och kärnvärden
Det som gör att AQ lyckas är att vi har fantastiska medarbetare som arbetar i enlighet med våra kärnvärden. Vi har inga patent eller komplicerade kontrakt. Det ska vara enkelt att arbeta med AQ. Vi vill att våra kunder ska vilja köpa av oss inte för att de måste. Vår ambition är att vi därigenom skall fortsätta att växa vår omsättning och vårt resultat.

Helt enkelt: Vi ska fortsätta växa, tjäna pengar och ha kul.

James Ahrgren
VD och Koncernchef

_________________________________________________________________________________________

Informationen är sådan som AQ Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom James Ahrgrens försorg, för offentliggörande 2021-10-21 08:00 CET.

___________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, James Ahrgren telefon, 076-052 58 88 eller CFO, Christina Hegg, telefon 070-318 92 48

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2020 ca 5 900 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada, USA, Brasilien och Tyskland.

År 2020 hade AQ en omsättning på ca 4,8 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqgroup.com

Taggar:

AQ

Prenumerera