AQ Group AB (publ) delårsrapport januari-mars 2022

Report this content

Första kvartalet, januari-mars 2022 i sammandrag
 

  • Återigen omsättningsrekord men den fortsatt snabba prisstegringen på råvaror och förnödenheter har påverkat lönsamheten
  • Nettoomsättningen ökade med 26,0% till 1 646 MSEK (1 307)
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 6,9% till 113 MSEK (121)
  • Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 7,7% till 116 MSEK (126)
  • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 7,1% (9,6)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 72,8% till 44 MSEK (160)
  • Resultatet per aktie efter skatt minskade med 14,4% till 5,04 SEK (5,89)
  • Soliditeten uppgick till 56% (56)
  • Styrelsen föreslår årsstämman 2022 utdelning med 3,33 kr/aktie (0,00)

 

VD har ordet

                          

Tillväxt, Vinst och Kul

På AQ har vi fantastiska medarbetare. Det är svårt att växa så mycket som vi gör. Jämfört med samma kvartal föregående år är tillväxten 26% och mot det fjärde kvartalet förra året är den nästan 10%. Jag är stolt över våra medarbetare som kämpar för att få ut fler produkter av god kvalitet till våra krävande industrikunder. Även detta kvartal slår vi rekord vad gäller omsättning. Vår tillväxtagenda ligger fast och vi arbetar intensivt med våra kunder för att göra mer åt dem framöver. Det är kul.

 

 

Vår vinst i första kvartalet minskar och vi ligger under vår målsättning om en vinst före skatt på 8%. Det är vi inte nöjda med. Vi behöver arbeta hårdare med att föra över ökade kostnader för råvaror, energi, löner och transporter till våra kunder. Vi har nu börjat arbeta mer proaktivt och ser över våra större kundavtal för att snabbare kunna justera priser i dessa tider av stark inflation. Vinsten minskar också på grund av att vår produktivitet är lägre som en följd av de materialstörningar vi fortsatt ser inom våra affärsområden Elskåp, Kablage och Systemprodukter. Samtidigt växer vi kraftigt inom flera produktområden och det tar tid innan alla nya operatörer kommer upp i normal produktivitet.

 

Livet handlar ju inte bara om tillväxt och vinst, vi ska ju ha kul också. Det är inte lätt i dessa tider. Ryssland har startat krig i Ukraina och vi har många medarbetare från Ukraina i våra fabriker i Polen och Baltikum. Våra medarbetare i Polen och Baltikum har genomfört stora insatser för att hjälpa flyktingar från Ukraina. De har genomfört insamlingar av mat, kläder och mediciner samt bistått med boende. Samtidigt har AQ bidragit med inköp av mediciner som vi levererat till Ukraina.

 

I Kina ökar antalet fall av covid-19 och vi har fått stänga vår fabrik i Shanghai under kvartalets sista vecka på grund av restriktioner i Shanghai. Vi tror att fler nedstängningar kommer under andra kvartalet. Ökade covidrestriktioner i Kina, i kombination med kriget i Ukraina kommer förvärra materialbristerna för oss, våra leverantörer och kunder. Samtidigt tror vi att priserna på komponenter, energi och transporter kommer att fortsätta öka.

 

Sammanfattningsvis, ett stökigt kvartal med hög tillväxt, lägre vinst, för lite kul och ett kommande kvartal med osäkra utsikter trots välfyllda orderböcker.    

 

Kvartalet

Vi har under kvartalet lyckats bättre än föregående kvartal med att leverera ut fler produkter till våra kunder. Vi har fortfarande ledig produktionskapacitet i vissa fabriker men begränsas fortfarande av tillgången på komponenter i framför allt våra affärsområden Elskåp, Systemprodukter och Kablage. Vi har en tillväxt på 26% varav 20,9% organisk och 7,5% tillväxt hänförligt till förvärv. Under kvartalet har vi arbetat intensivt med att överföra kostnadsökningar från råmaterial, energi, transporter och personal till våra kunder. Våra åtgärder har dock inte varit tillräckliga och vi behöver arbeta mer proaktivt med att omförhandla våra avtal så att priserna justeras snabbare.

 

Den komponentbrist vi haft i kvartalet påverkar leveranssäkerheten till våra kunder som i kvartalet är 91,6% jämfört med målet på 98%. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att minimera störningar i deras produktion. Vi har under kvartalet också genomfört flera investeringar i förhöjd kapacitet. Vi har investerat i ytterligare maskinkapacitet i flera av våra fabriker i Bulgarien, Litauen, Estland och Polen för att öka vår leveransförmåga.

 

Vårt arbete med att förbättra vår kablageenhet i Mexiko fortgår. Vi har fortsatt problem och vi stör våra kunder. Under kvartalet har vi tillsatt en ny VD för att öka förbättringstakten. Vi har även minskat vår personalstyrka i vår enhet i Tyskland där vi konstruerar transformatorer och bytt SAP till ett mer kostnadseffektivt och flexibelt affärssystem i våra nya enheter i USA, Kina och Ungern. Detta kommer att påverka vår marginal i dessa enheter positivt.

 

 

Kunder

Under första kvartalet har en av våra fabriker i Bulgarien levererat ut den första ordern till en kund som tillhandahåller batterilagringssystem för elnätet. Vi har även vunnit nya order till samma kund. Vi ökar vår kapacitet inom svets, målning och montage för att kunna leverera mer till denna kund. Vi har även startat serieleveranser av aluminiumramar till producenten av världens största vindkraftverk från vår enhet i Estland. Vi har fått flera förfrågningar från nya och befintliga kunder som vill flytta sina inköp av kablagemattor från Ryssland och Ukraina till våra fabriker. Vi har redan nu påbörjat produktionen av dessa till en befintlig kund från vår fabrik i Litauen.

 

Efterfrågan från våra befintliga kunder är stark. Vi ser god tillväxt inom samtliga affärsområden och marknadssegment. Vi är dock vaksamma och beredda att agera snabbt om kriget i Ukraina eller utvecklingen av covidrestriktioner i Kina skulle förändra situationen. 

 

Förvärv

Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera potentiella förvärv som passar in i AQ. Vi är väldigt noga med att de förvärv vi genomför skall bidra och utveckla koncernen på lång sikt. Vår starka finansiella ställning och soliditet gör att vi har handlingsfrihet att agera när vi hittar attraktiva förvärvsmöjligheter. Från 1 juli 2021 ingår de tre fabriker som vi förvärvat av Schaffner Group i AQ. Enheterna i Ungern och USA har hög beläggning och bidrar positivt till vårt resultat. Fabriken i Kina samt säljkontoret i Tyskland har utmaningar vad gäller beläggning och lönsamhet. Vi har under kvartalet omstrukturerat verksamheten i Tyskland samt bytt affärssystem i samtliga enheter för att minska kostnaderna. Vi har flyttat produktionen av flera produkter från andra AQ enheter med kapacitetsbrist till enheten i Ungern. I kvartalet bidrar förvärvet med 7,5% ökning av vår nettoomsättning och med -0,8% i resultat före skatt.

 

Miljö

AQ har ledningssystem för miljö på alla våra operativa tillverkningsenheter. I dessa finns konkreta mål, mätetal och aktiviteter för att minska vår miljöpåverkan. I vår hållbarhetsrapport för 2021 redovisar vi våra koldioxidutsläpp samt mål för reduktion.

 

Kassaflöde och balansräkning

Vårt kassaflöde just nu är svagt. Vi har hög organisk tillväxt samt viss lageruppbyggnad under kvartalet. Vår låga skuldsättning gör att vi kan fokusera på våra kunder och fortsätta att investera och växa tillsammans med dem samtidigt som vi kan agera snabbt och förvärva bolag som skulle komplettera AQ på ett bra sätt.

 

Medarbetare och kärnvärden

Det som gör att AQ lyckas är att vi har fantastiska medarbetare som lever våra kärnvärden. Vi har inga patent eller komplicerade kontrakt. Vår decentraliserade modell gör att våra ledare vågar fatta svåra beslut snabbt i samarbete med leverantörer och kunder. Det är det som gör skillnaden mellan oss och våra konkurrenter. För att detta skall fungera behöver vi ha ledare av högsta klass. Det är tack vare våra ledare och medarbetare som vi fortsätter att växa, göra vinst och ha kul.

 

 

James Ahrgren

VD och Koncernchef

Informationen är sådan som AQ Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom James Ahrgren, för offentliggörande 2022-04-21 08:00 CET.

_________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, James Ahrgren telefon, 076-052 58 88 eller CFO, Christina Hegg, telefon 070-318 92 48

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2021 ca 6 500 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada, USA, Brasilien och Tyskland.

År 2021 hade AQ en omsättning på ca 5,5 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqgroup.com

Taggar:

AQ

Prenumerera

Dokument & länkar