AQ Group AB (publ) håller årsstämma den 21 april 2021

Report this content

Aktieägarna i AQ Group AB (publ), org.nr.556281–8830, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021.

Kallelsen till årsstämman, med förslag till dagordning finns i sin helhet i detta pressmeddelande och publiceras på bolagets webbplats www.aqg.se. Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 22 mars 2021.

Information med anledning av COVID-19/Coronaviruset

Bolaget värnar om sina aktieägares hälsa. Mot bakgrund av situationen som råder till följd av Covid-19 kommer den ordinarie bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfällig lagstiftning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Anmälan och förhandsröstning

Rätt att delta i stämman har de som är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, dvs. tisdagen den 13 april 2021.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta vid stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 13 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig. Det innebär att aktieägaren måste underrätta sin förvaltare i god tid före nämnda datum. 

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.aqg.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara AQ Group AB tillhanda senast tisdagen den 20 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: AQ Group AB (publ), Regattagatan 29, 723 48 Västerås. Ifyllt formulär får även inlämnas elektroniskt och ska då skickas till aq.stamma@aqg.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på AQ Groups hemsida www.aqg.se . Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Stämmohandlingar

Handlingarna inför stämman hålls tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på www.aqg.se senast fr.o.m. onsdagen den 7 april 2021. De skickas utan kostnad till de ägare som så begär och uppger sin postadress. I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse 18 294 058 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Västerås i mars 2021
Styrelsen för AQ Group AB (publ)

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande och protokollförare
 3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordning
 8. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020
 9. Framläggande av revisionsberättelsen, och koncernrevisionsberättelsen samt revisors-yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättningen till ledande befattningshavare följts.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 12. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman
 14. Beslut om arvode till styrelsen och revisorsarvode
 15. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
 16. Beslut om förfarande vid utnämnande av valberedning samt rörande dess uppgifter
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 18. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission.
 19. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

2 - Förslag gällande val av stämmoordförande och protokollförareStämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. Valberedningen har inför årsstämman 2021 bestått av valberedningens ordförande Per-Olof Andersson, Hans Christian Bratterud utsedd av ODIN Fonder, Björn Henriksson utsedd av Nordea Fonder, och Claes Mellgren. Valberedningen föreslår att Patrik Nolåker väljs till stämmoordförande och att Per Lindblad väljs till protokollförare för stämman.

3 - Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Till justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet föreslås Christina Hegg eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

4Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av AQ Group AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälningar gjorda i enlighet med kallelsen och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats samt tillstyrkts av justeringspersonerna.

7 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enighet med nedanstående:

 1. Ändring i §6: att styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter (i stället för ”högst sju ledamöter”)
 2. Ändring i §7: Uppdraget som revisor gäller för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet (i stället för ”Uppdraget som ny revisor gäller för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, vid omval får stämma besluta att uppdraget skall gälla för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under tredje räkenskapsåret efter omvalet”)
 3. Ändring i §8: För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman (i stället för ”fem vardagar före stämman”)

För att stämmans beslut ska vara giltigt enligt denna punkt, krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

12 - Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2020.

13 - Förslag om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av åtta ordinarie, stämmovalda ledamöter.

14 - Förslag till arvode till styrelse och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att ersättningen till ordföranden ska uppgå till 450 000 (450 000) kronor och 200 000 (200 000) kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Till ordföranden i revisionsutskottet föreslås en ersättning på 100 000 (100 000) kronor och till övriga ledamöter i revisionsutskottet 40 000 (40 000) kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet föreslås en ersättning på 50 000 (50 000) kronor och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet 30 000 (30 000) kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

15 - Förslag till val av styrelse, styrelseordförande och revisor. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Gunilla Spongh, Lars Wrebo, Ulf Gundemark, Per-Olof Andersson, Annika Johansson-Rosengren och Claes Mellgren samt nyval av Vegard Søraunet. Valberedningen föreslår Patrik Nolåker till styrelseordförande i AQ Group. Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget KPMG, med ny huvudansvarig auktoriserad revisor Hök Olov Forsberg, vald till årsstämman 2022.

16 - Förslag till rutin vid utnämnande av valberedning samt rörande dess uppgifter
Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av personer som utsetts av var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna. Mandattiden föreslås löpa till dess ny valberedning har konstituerats. I samband med utgången av tredje kvartalet kontaktar styrelsens ordförande de fyra största aktieägarna och uppmanar dessa att snarast utse en ledamot till valberedningen. Avstår aktieägare sin rätt att utse ledamot, ska rätten övergå till den närmast följande största aktieägaren. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen utgår ej, men eventuella kostnader ska bäras av bolaget. I valberedningens uppgifter föreslås ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende; val av stämmoordförande och protokollförare vid stämman, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelsen, utskotten och revisor.

17 - Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår att bolaget tillämpar sådana ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs i syfte att säkerställa tillgång till befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet att nå uppställda mål till för bolaget anpassade kostnader. Utgångspunkten för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare är att de är marknadsmässiga och anpassade till AQ Groups kostnader. Förslaget motsvarar i huvudsak tidigare praxis. Det fullständiga förslaget finns på bolagets webbplats: https://www.aqg.se/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2021.

18 - Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, få fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 1 500 000 stycken nya aktier.

Bemyndigandet ska omfatta rätt att besluta om emission mot betalning av apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske, är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv. För att stämmans beslut ska vara giltigt enligt denna punkt, krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Ett likartat bemyndigande lämnades av föregående årsstämma.

_____________________________________________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Patrik Nolåker, styrelseordförande, telefon, 070-4178501

Per-Olof Andersson, valberedningens ordförande, telefon, 070-5269077

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt  regelverket för emittenter vid Nasdaq StockholmInformationen lämnades, genom Patrik Nolåkers försorg, för offentliggörande den 22 mars 2021 kl. 08:00 CET.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2020 ca 5 900 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada, USA, Brasilien och Tyskland.

År 2020 hade AQ en omsättning på ca 4,8 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqg.se

Taggar:

AQ