AQ Group AB har utsett valberedning

Report this content

AQ Groups valberedning skall bestå av de fyra röstmässigt största aktieägarna. I samband med utgången av tredje kvartalet kontaktar styrelsens ordförande de fyra största aktieägarna i bolaget och uppmanar dessa att snarast utse sin representant till valberedningen.
Avstår aktieägare sin rätt att utse ledamot, ska rätten att utse ledamot övergå till den närmast följande största aktieägaren. Valberedningen utser inom sig ordförande. 

I enlighet med detta har valberedningen nu utsetts och består av följande ledamöter:

  • Vegard Søraunet (ODIN Fonder)
  • Björn Henriksson (Nordea Fonder) 
  • Per Olof Andersson 
  • Claes Mellgren 

I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende:
- val av styrelse och styrelseordförande
- val av ordförande vid årsstämman
- val av revisor
- arvode till styrelsen, utskotten och revisor

Valberedningen ska ge sitt förslag till styrelse senast 14 februari, 2020. Årsstämman kommer att äga rum den 22 april, 2020 i Västerås.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan före januari månads utgång tillskriva: 

Valberedningen 
AQ Group AB
Regattagan 29
723 48 Västerås
Sverige

För ytterligare information kontakta:
Patrik Nolåker, styrelseordförande, telefon, 070-4178501

Informationen lämnades, genom Patrik Nolåkers försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2019 kl. 08:00 CET.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2018 ca 6 100 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada och USA.

År 2018 hade AQ en omsättning på ca 4,7 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Prenumerera

Dokument & länkar