Valberedningens förslag till styrelse i AQ Group AB

AQ Groups valberedning utgörs av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna den 1 september, 2018. Valberedningen består av Per-Olof Andersson, Claes Mellgren, Björn Henriksson, representerande Nordea Fonder, samt valberedningens ordförande Vegard Søraunet, representerande ODIN Fonder. I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2019 års årsstämma.  

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och styrelsens ordförande har redogjort för hur arbetet bedrivits i styrelsen. Valberedningen har även kompletterat styrelseutvärderingen med intervjuer med styrelseledamöter. Valberedningen har inför årsstämman 2019 haft 3 protokollförda möten vid vilka samtliga ledamöter deltagit och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail.

AQ Groups valberedning föreslår inför årsstämman 2019 omval av styrelseledamöterna Gunilla Spongh, Lars Wrebo, Ulf Gundemark, Per-Olof Andersson, Annika Johansson-Rosengren och Claes Mellgren. Valberedningen föreslår vidare att Patrik Nolåker omväljs till styrelseordförande i AQ Group.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2019 kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2018 ca 6 100 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada och USA.

År 2018 hade AQ en omsättning på ca 4,7 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Om oss

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden. Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2019 ca 6 300 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada, USA, Brasilien och Tyskland. År 2019 hade AQ en omsättning på ca 5,1 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

Prenumerera

Dokument & länkar