Kommuniké från årsstämma i AQILION AB (publ) 2023

Report this content


Helsingborg den 1 juni 2023 – AQILION AB (publ) höll idag sin årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Aqilions webbplats, www.aqilion.com

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2022. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Roland Andersson (omval), Bertil Lindmark (omval), Martin Olovsson (omval), Gunilla Savring (omval), Gustaf Albèrt (nyval), Kristina Masson (nyval) och Anders Kronborg (nyval). Till styrelsens ordförande valdes Bertil Lindmark och till vice ordförande valdes Gustaf Albert.

Ordföranden för stämman tackade Marie Lidgard och Andreas Segerros, som båda avböjt omval, för förtjänstfulla insatser i styrelsen.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Årsstämman beslutade att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma ska utgå med 210 000 kronor till styrelsens ordförande, 150 000 kronor till vice ordförande och 100 000 kronor per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, samt att det ska utgå ersättning till revisorn enligt godkänd räkning. 

Val av revisor
Mazars AB Helsingborg med huvudansvarig revisor Andreas Brodström och Bertil Toreson som medrevisor till revisorer för tiden fram till nästa årsstämma.

Fastställande om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag. Valberedningen inför årsstämman i AQILION AB 2022 har bestått av Christian Ewe, Linus Wiebe och Katarina Berggren. Beslutet om instruktioner för valberedning ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar något annat. 

Beslut om riktad emission av tecknings­optioner, Serie 2023/2027:A och 2023/2027:S

Årsstämman beslutade enligt förslag från ägare, som tillsammans representerar ett innehav om 43,1 % av aktier och röster i Bolaget, om två riktade emissioner av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionerna ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande. Teckningsoptioner av Serie 2023/202A är riktad till nyckelpersoner i Bolaget och teckningsoptioner av Serie 2023/202-S är riktad till styrelsen i Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om Aqilion
Aqilion är ett svenskt biopharma bolag som utvecklar nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner.

Bolaget är främst verksamt i idéstadie till tidig klinisk utveckling. Målet är att visa den kliniska potentialen i den medicinska innovation för att attrahera industriella partners och köpare, som i sin tur har kapacitet att fortsätta klinisk utveckling och ta läkemedlet till patienterna.

Aqilion driver sina utvecklingsprogram i en delvis virtuell organisation i nära samarbete med utvalda partners med särskild spetskunskap inom läkemedelsutveckling.

AQILION AB (publ) är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Helsingborg. www.aqilion.com