Arbetslösheten i Kronobergs län har minskat 12 månader i rad

Report this content

Oktober var tolfte månaden i rad med lägre arbetslöshet i Kronobergs län jämfört med året innan. Arbetslösheten i oktober var 8,0 procent av arbetskraften jämfört med 8,5 procent oktober 2017. Länet följer därmed den breda minskningen i hela landet. I länets åtta kommuner finns dock stora variationer. Ljungby har lägst arbetslöshet inklusive ungdomsarbetslöshet och högst arbetslöshet har Lessebo.

– Ungdomarna gynnas av länets starka arbetsmarknad och ungdomsarbetslösheten fortsätter minska rejält. Men även personer som står längre från arbetsmarknaden får del av efterfrågan, till exempel personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, säger Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

– Arbetslösheten är dock fortsatt hög för till exempel utrikes födda och personer med kort utbildning, och här behövs fortsatt aktivt arbete med olika riktade insatser som leder till arbete eller studier, konstaterar Valdete Hashani,

Kort om oktober 2018, Kronobergs län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2017)

 

  • 8,0 procent var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 7 660 personer (7930) varav 1 360 inom etablering (1 670).

  • 10,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,5).* Sammanlagt 1 260 personer (1 420) varav 240 inom etablering (320).

  • 3 400 personer var öppet arbetslösa (3 660).

  • 4 270 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 270) varav 870 inom etablering (690).

  • 440 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (480).

  • 670 personer fick arbete (660) varav 15 inom etablering (45).
  • 60 personer varslades om uppsägning (30).

    *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i oktober 2018.

Verksamhetsstatistiken för november publiceras 13 december kl. 06:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta innebär att vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etableringsplan inte längre statistikförs som att ingå i etablering (etableringsprogrammet). Denna förändring bedöms minska antalet inskrivna inom etablering med drygt 2 000 personer på riksnivå.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Valdete Hashani, analytiker,  010-488 03 96
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, pressekreterare, 010-486 9720