Färre arbetslösa fick jobb i september

Under september påbörjade 580 inskrivna arbetslösa i Kronobergs län någon form av arbete. Det är en minskning med nästan 18 procent jämfört med september 2016. Arbetsmarknaden i länet får trots det betecknas som stark.

Att färre personer i Kronobergs län gått till arbete under det senaste året ska inte tolkas som ett försämrat arbetsmarknadsläge. Tvärtom har arbetsmarknaden varit stark under en längre tid och antalet lediganmälda platser ligger på en hög nivå. Minskningen kan förklaras av att de inskrivnas kompetens inte matchar efterfrågan på arbetsmarknaden i lika hög grad som tidigare.

Utbildning vägen till jobb
Under det senaste året har arbetslösheten ökat med 300 personer i länet. Ökningen beror på att ett förhållandevis stort antal arbetssökande har tillkommit från andra länder. Tittar man enbart på inrikes födda har arbetslösheten minskat med 170 personer.

Utbildningsnivån hos de som kommit till Sverige under senare tid har varit förhållandevis låg. Detta har medfört att antalet inskrivna med högst förgymnasial utbildning ökat med 170 personer på ett år i Kronobergs län.

- Arbetssökande som saknar gymnasieutbildning försöker vi motivera till att studera, det är nödvändigt för att bli gångbar på den svenska arbetsmarknaden. Från och med årsskiftet blir det dessutom utbildningsplikt för nyanlända med kort utbildning som deltar i etableringsprogrammet, säger Greg Golding, arbetsförmedlingschef i Växjö.

Kort om september månad 2017, Kronobergs län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för september månad 2016)
  • 8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3)* Sammanlagt 7 920 personer (7 620) varav 1 730 inom etablering (1 610).

  • 12,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,9)* Sammanlagt 1 420 personer (1 460) varav 350 inom etablering (270).

  • 3 590 personer var öppet arbetslösa (3 540) varav 970 inom etablering (920).

  • 4 330 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 080) varav 760 inom etablering (690).

  • 420 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (520) varav 25 inom etablering (55).

  • 580 personer fick arbete (710) varav 50 inom etablering (30).

  • 70 personer varslades om uppsägning (50).


* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Oktober månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 13 november.

 

För kommentarer: Greg Golding, arbetsförmedlingschef Växjö, 010-487 29 83 och Johanna Buchalle, arbetsförmedlingschef Värnamo, 010-488 83 33

För information: Ronnie Kihlman, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 68 40

Presskontakt: Peter Nilsson, press- och informationsansvarig, 010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se