3 000 nya jobb i Örebro län men 900 fler arbetslösa

Sysselsättningen i Örebro län ökar fram till 2020 men det väntas också arbetslösheten göra. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i länet och finns inom flertalet branscher. En avmattning i konjunkturen och problem att hitta rätt kompetens begränsar dock tillväxtmöjligheterna. 

Enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2019–2020 ökar sysselsättningen i åldrarna 16–64 år i länet fram till 2020. Tillväxten är starkare i år för att bromsa in något under nästa år då konjunkturen börjat mattas av. Totalt blir det 3 000 nya arbetstillfällen. Samtidigt ökar arbetslösheten redan i år och fortsätter öka i snabbare takt 2020.

– Det beror på att arbetskraften ökar mer än sysselsättningen och det medför att fler individer träder in i arbetslöshet, säger Rikki Bråth, arbetsmarknadsanalytiker.

Totalt ökar arbetslösheten med 900 personer till 7,5 procent av den registrerade arbetskraften i slutet av 2020. Främst ökar den bland utrikes födda men även bland inrikes födda. Samtidigt är de utrikes födda en stor resurs för framtida sysselsättningstillväxt i länet.

Örebro län står redan idag för stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Behovet att ta tillvara hela arbetskraften är därför viktigt för att kunna möta framtida efterfrågan på arbetskraft. Det är centralt att få in utrikes födda på arbetsmarknaden, där potential till den framtida arbetskraftsförsörjningen finns, framför allt bland utrikes födda kvinnor, som är den grupp med lägst syssel-sättningsgrad idag.

På en kunskapsintensiv arbetsmarknad ställs det allt oftare krav på lägst gymnasie-utbildning. Detta förstärker utmaningarna för matchningsarbetet ytterligare, då den aktuella trenden är att antalet inskrivna arbetslösa med högst förgymnasial utbildning ökar.

– Största hindret för jobbtillväxt i länet är bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Utbildning blir allt viktigare på arbetsmarknaden och kan mildra obalanserna som råder, säger Rikki Bråth.

 

För information: Rikki Bråth, arbetsmarknadsanalytiker, 010–488 79 43
Presskontakt: Lotta Edman, pressekreterare, 010-488 54 21
Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjouren: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro

Prenumerera

Citat

Utbildning blir allt viktigare på arbetsmarknaden och kan mildra obalanserna som råder
Rikki Bråth, arbetsmarknadsanalytiker