Stark utveckling av sysselsättningen

Östergötland har haft bra jobbtillväxt de senaste åren och antalet sysselsatta väntas fortsätta att öka kraftigt även under 2018. Samtidigt ökar bristen på kvalificerad arbetskraft inom både privat och offentlig sektor.

Arbetsgivarna i Östergötland är bland de mest optimistiska i hela landet. Mest positiva är arbetsgivare inom byggsektorn, men så ligger också bostadsbyggandet på rekordnivåer i länet. Även den privata tjänstesektorn, exempelvis handeln och hotell och restaurangnäringen, är tydligt optimistiska inför det kommande året.

Tack vare en bra jobbtillväxt väntas arbetslösheten i Östergötland att minska nästa år och i slutet av året hamna på 8,5 procent.

Brist på rätt kompetens
Ett hinder för ökad tillväxt är bristen på kvalificerad arbetskraft. Det är ett problem som gäller inom både privat och offentlig sektor. I det privata näringslivet ligger de uppmätta bristtalen på höga nivåer, men inom den offentliga sektorn är bristen på personal ännu större. Det gäller framför allt inom skola, sjukvård och vård- och omsorg, men även inom socialtjänsten har rekryteringsproblemen ökat under senare år.

Integrationen största utmaningen
Tillväxten av jobb i Östergötland är bättre än på länge, men det saknas ändå inte utmaningar. Den största utmaningen är nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

- Det är av stor vikt att vi lyckas ta tillvara nyanländas kompetens och det är även en förutsättning för att arbetsmarknaden över huvud taget ska kunna växa, säger Håkan Lindell, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

En annan utmaning är det växande antalet långtidsarbetslösa som saknar gymnasieutbildning. De som saknar gymnasieutbildning har en mycket svag position på arbetsmarknaden. För att motverka långtidsarbetslöshet är olika former av utbildning ett viktigt inslag. Det handlar både om att se till att så många som möjligt når upp till gymnasienivå, och att ge möjlighet till omskolning senare i livet.

- För att hålla tillbaka långtidsarbetslösheten behöver Arbetsförmedlingen i ännu högre grad samverka med andra aktörer såsom exempelvis kommunerna, säger Håkan Lindell. Samverkan mellan näringsliv och skola är också en viktig fråga.

Intervjuundersökning ligger till grund 
Prognosen bygger på intervjuer med cirka 700 arbetsplatser i Östergötland. Det handlar om både små och stora arbetsgivare och urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.

För information: Håkan Lindell, arbetsmarknadsanalytiker,   010-486 11 78

För kommentarer:

Pernilla Sandell, arbetsförmedlingschef   mellersta Östergötland, 010-486 17 63

Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef   östra Östergötland, 010-486 93 41

Ulrika Stålknapp, arbetsförmedlingschef   västra Östergötland, 010-486 00 10


Presskontakt:
Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23

----------------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig Södermanland Östergötland
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 210, 601 04 Norrköping 
Besök: Slottsgatan 116-118
Telefon: 010-487 66 23 | Växel: 0771-60 00 00
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.